Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Usługa - realizacja w roku 2017 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 34 000 zestawów obiadowych.

Email Drukuj PDF

Usługa - realizacja w roku 2017 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 34 000 zestawów obiadowych.

Ogłoszenie nr 362800 - 2016 z dnia 2016-12-08 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Projekt istotnych warunków umownych

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Załącznik nr 6 - Oświadczenie dot. dysponowania środkiem

Załącznik nr 7 - Przynależność do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 - Oświadczenie, że usługa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego

Załącznik nr 9 - Oświadczenie – zobowiązanie Wykonawcy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze

Zmieniony: wtorek, 27 grudnia 2016 16:09  
Statystyki:
Kto jest online: