Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

otwarty konkurs ofert na utworzenie i prowadzenie klubu samopomocy dla 10 osób niesam., w tym starszych i niepełnospr., zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 10 osób z ich otoczenia w zw z projektem „Rozwój usług społecznych w GMT”

Email Drukuj PDF

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w imieniu Prezydenta Miasta Torunia

ogłasza:

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu klubu samopomocy dla 10 osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 10 osób z ich otoczenia, w związku z realizacją projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń”, w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - wzór umowy

Załącznik nr 2 - wzór oferty

Załącznik nr 3 - wykaz błędów

Załącznik nr 4 - wzór karty oceny

 

Zmieniony: poniedziałek, 09 stycznia 2017 15:57  
Statystyki:
Kto jest online: