Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegający na utworzeniu i prowadzeniu klubu samopomocy na Rubinkowie, w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, w ramach Działania 9.1 Włącze

Email Drukuj PDF

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

działając na podstawie art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz upoważnienia z dnia 21.12.2016r. wydanego przez Gminę Miasta Toruń reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Torunia

ogłasza:
otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegający
na utworzeniu i prowadzeniu klubu samopomocy na Rubinkowie,
w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, w ramach Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Treść ogłoszenia

Wzór oferty

Załącznik nr 1 - wzór umowy

Załącznik nr 2 - wykaz błędów

Załącznik nr 3 - wzór karty oceny

 

Informacja o unieważnieniu konkursu

Zmieniony: piątek, 15 września 2017 11:10  
Statystyki:
Kto jest online: