Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.2611.5.2018 Przygotowywanie i dostarczanie (dowóz) od poniedziałku do piątku, w okresie 13.02.2018 do 30.06.2019 10 dwudaniowych obiadów raz dziennie dla 10 osób w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w GMT” współfinans.EFS RPO WK-P

Email Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu: realizacja zadania w formie przygotowania i dostarczania (dowozu) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w okresie od 13 lutego 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. dziesięciu dwudaniowych ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie nr 508349-N-2018 z dnia 2018-01-22 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zał. 1 Formularz ofertowy

zał. 2 Projekt istotnych warunków umownych

zał. 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków

zał. 4 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

zał. 5 Zobowiązanie innych podmiotów

zał. 6 o zezwoleniu PIS

zał. 7 Grupa kapitałowa

zał. 8 Oświadczenie o tym, że usługa spełnia wymagania określone przez zamawiającego

 

Zmiana w załączniku nr 1 do SIWZ

Opis zmian

nowy zał. 1 formularz ofertowy

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zmieniony: piątek, 16 lutego 2018 13:22  
Statystyki:
Kto jest online: