Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.US.2611.2.2018 realizacja warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i otoczenia tych osób w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków EFS

Email Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu: realizacja warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i otoczenia tych osób w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

 

Treść ogłoszenia

Warunki zamówienia

zał. 1 do warunków zamówienia

zał. 2 do warunków zamówienia

zał. 3 do warunków zamówienia

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: poniedziałek, 16 grudnia 2019 15:56  
Statystyki:
Kto jest online: