Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.2611.14.2018 Zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu "Rodzina w Centrum" ze środków EFS (2)

Email Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu: Zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum" realizowanego i współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2  Rozwój usług społecznych

Ogłoszenie nr 559927-N-2018 z dnia 2018-05-17 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zał. 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

zał. 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

zał. 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków

zał. 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

zał. 5 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu wymagań związanych z klauzulą społeczną

zał. 6 do SIWZ - Projekt istotnych warunków umownych

zał. 1 do PIWU - Sprawozdanie

zał. 2 do PIWU - Upoważnienie

zał. 3 do PIWU - Odwołanie upoważnienia

zał. 4 do PIWU - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

zał. 7 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej

zał. 8 do SIWZ - Umowa o powierzenie danych

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: środa, 20 czerwca 2018 11:12  
Statystyki:
Kto jest online: