Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.2611.15.2018 - dostawa i montaż mebli wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. PCK 10 w Toruniu, w ramach projektu „Rodzina w Centrum" z EFS

Email Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu: dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. PCK 10 w Toruniu, w ramach projektu „Rodzina w Centrum" realizowanego i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Ogłoszenie nr 560908-N-2018 z dnia 2018-05-18 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zał. 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

zał. 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

zał. 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków

zał. 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

zał. 5 do SIWZ - Projekt istotnych warunków umownych

zał. 6 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu wymagań związanych z klauzulą społeczną

zał. 7 do SIWZ - Wykaz dostaw

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zmieniony: piątek, 22 czerwca 2018 13:53  
Statystyki:
Kto jest online: