Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty nabór na partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez MOPR w Toruniu, dla wspólnej realizacji projektu pn. „Aktywny Senior”, w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych RPO WK-P

Email Drukuj PDF

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w imieniu Prezydenta Miasta Torunia
ogłasza
otwarty nabór na partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, dla wspólnej realizacji projektu pn. „Aktywny Senior”, w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w okresie jego przygotowania, realizacji i trwania.

Celem Partnerstwa będzie udział w realizacji projektu pn. „Aktywny Senior”, w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w okresie jego przygotowania, realizacji i trwania.

Projekt powstanie w oparciu o wytyczne zawarte w dokumentacji konkursowej oraz wytycznych w zakresie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa 9 – Solidarne Społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Konkurs został ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18 dla Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo rozpocznie się w dniu 30.05.2018 roku i zakończy się 14.06.2018 roku.

Naborem na partnera objęte są podmioty wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723), które zgodnie ze statutem prowadzą działalność w zakresie pomocy społecznej i wykluczenia społecznego.

Nabór na partnera zostanie przeprowadzony w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475, 2433).

Partnerem nie mogą być podmioty wykluczone z możliwości otrzymania dofinansowania (np. na podstawie art. 207 ust. 4 Ustawy o finansach publicznych albo art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz podmioty powiązane w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie włączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1).

Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 13 czerwca 2018 roku do godz. 09.00
w zamkniętych i opieczętowanych kopertach z adnotacją:
„Otwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.3.2 – Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c, w sekretariacie pokój nr 115 (I piętro) osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską.
O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. Odpowiedzi na pytania udziela Pani Dagmara Wojciechowska pod numerem telefonu: 517-039-107 oraz mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Szczegółowe informacje znajdują się w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych: www.orbitorun.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu: www.mopr.torun.pl/bip oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu www.mopr.torun.pl w zakładce konkursy-zlecanie zadań.

 

Formularz zgłoszeniowy

Indywidualna karta oceny

Wzór oświadczania o bezstronności

Zakres merytoryczny

Zasady działania zespołu oceniającego

Wynik postępowania konkursowego

Zmieniony: wtorek, 01 czerwca 2021 14:28  
Statystyki:
Kto jest online: