Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.US.2611.7.2018 świadczenie usług wsparcia w ramach projektu „W rodzinie siła!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

Email Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu: świadczenie usług wsparcia w ramach projektu „W rodzinie siła!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

 

Treść ogłoszenia

Warunki zamówienia

zał. 1 szczegółowy opis przedmiotu

zał. 2 formularz ofertowy

zał. 3 wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

zał. 3a wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (dot. cz. XI zamówienia)

zał. 4 oświadczenie o spełnianiu wymagań związanych z klauzulą społeczną

zał. 5 wykaz dokumentów złozonych w celu oceny

zał. 6 oświadczenie dot. RODO

zał. 7 projekt istotnych warunków umowy

zał. 8 wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: poniedziałek, 03 grudnia 2018 13:58  
Statystyki:
Kto jest online: