Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.US.2611.9.2018 świadczenie usług wsparcia: indywidualnych porad prawnych, indywidualnych porad psychologicznych oraz wsparcia terapeutycznego indywidualnego i grupowego dla osób niesamodzielnych i osób z ich otoczenia, „Rozwój usług opiekuńczych w GMT"

Email Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu: świadczenie usług będących formami wsparcia w postaci: indywidualnych porad prawnych, indywidualnych porad psychologicznych oraz wsparcia terapeutycznego indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, służących przezwyciężeniu nieporadności życiowej dla osób niesamodzielnych w tym starszych i niepełnosprawnych oraz osób z ich otoczenia, w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1.Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.

 

Treść ogłoszenia

Warunki zamówienia

zał. 1 szczegółowy opis przedmiotu

zał. 2 formularz ofertowy

zał. 3 wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

zał. 4 oświadczenie o spełnianiu wymagań związanych z klauzulą społeczną

zał. 5 wykaz dokumentów złozonych w celu oceny

zał. 6 oświadczenie dot. RODO

zał. 7 projekt istotnych warunków umownych

zał. 8 wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części I i nieudzieleniu zamówienia w części II, III i IV

Zmieniony: środa, 13 lutego 2019 12:48  
Statystyki:
Kto jest online: