Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.2611.19.2018 - dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby MOPR w Toruniu w związku z realizacją projektu EFS POWER

Email Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu: Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektu „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Ogłoszenie nr 635427-N-2018 z dnia 2018-10-12 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zał. 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

zał. 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

zał. 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków

zał. 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

zał. 5 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące RODO

zał. 6 do SIWZ - Wykaz dostaw

zał. 7 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej

zał. 8 do SIWZ - Projekt istotnych warunków umownych

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu

Zmieniony: wtorek, 23 października 2018 09:32  
Statystyki:
Kto jest online: