Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.US.2611.11.2018 realizacja usługi świadczenia indywidualnego doradztwa zawodowego dla 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie GMT”, współfinansowanego z EFS w ramach RPO WK-P

Email Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu: realizacja usługi świadczenia indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnych Planów Działania) dla 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

 

Treść ogłoszenia

Warunki zamówienia

zał. 1 szczegółowy opis przedmiotu

zał. 2 formularz ofertowy

zał. 3 wykaz doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia

zał. 4 oświadczenie o spełnianiu wymagań związanych z klauzulą społeczną

zał. 5 wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

zał. 6 oświadczenie dot. RODO

zał. 7 projekt istotnych warunków umownych

zał. 8 wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych

zał. 9 oświadczenie o spełnianiu wymagań podmiotu udzielającego doradztwa

 

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

Zmieniony: wtorek, 04 grudnia 2018 11:45  
Statystyki:
Kto jest online: