Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.2611.1.2019 - dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego, w związku z realizacją projektu pod nazwą „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Email Drukuj PDF

Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w związku z realizacją projektu pod nazwą „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Treść ogłoszenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące RODO

Załącznik nr 6 - wykaz dostaw

Załącznik nr 7 - oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 8 - ogólne warunki umowy

Załącznik nr 9 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań związanych z realizacją zamówienia w formie klauzuli społecznej

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: środa, 03 kwietnia 2019 19:10  
Statystyki:
Kto jest online: