Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.4.2019 - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie spotkań o charakterze edukacyjnym z lekarzem, w wymiarze 6 godzin zegarowych, w ramach umowy o świadczenie usług w związku z realizacją projektu „Aktywny senior w środowisku lokalnym”

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie spotkań o charakterze edukacyjnym z lekarzem, w wymiarze 6 godzin zegarowych, w ramach umowy o świadczenie usług w związku z realizacją projektu „Aktywny senior w środowisku lokalnym” nr grantu: 1/G/2018/01 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włącze-nie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-wództwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
Warunki zamówienia na usługi społeczne
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Wykaz umożliwiający dokonanie oceny oferty w ramach kryterium - doświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 3 - Wzór kwestionariusza osobowego
Załącznik nr 4 - Formularz wyliczenia kosztów
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o predyspozycjach osobowościowych
Załącznik nr 6 - Oświadczenie że usługa spełnia wymagania
Załącznik nr 7 - Istotne_warunki_umowne
Załącznik nr 8 - Oświadczenie dotyczące RODO

Informacja o nieudzieleniu zamówienia na usługi społeczne

Zmieniony: czwartek, 14 marca 2019 16:05  
Statystyki:
Kto jest online: