Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.US.2611.1.2019 usługa realizacji szkoleń zawodowych, staży zawodowych oraz pośrednictwa pracy dla 32 osób w ramach projektu pn. „Aktywne włączenie społeczne na terenie GMT”, ze środków EFS w ramach RPO WK-P na 2014–2020, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włą

Email Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu: usługa realizacji działań w ramach aktywizacji zawodowej tj. szkoleń zawodowych, staży zawodowych oraz pośrednictwa pracy dla 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

 

Treść ogłoszenia

Warunki zamówienia

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 oświadczenie wykonawcy RODO

zał. 3 oświadczenie o spełnianiu wymagań związanych z klauzulą społeczną

zał. 4 projekt istotnych warunków umownych

zał. 5 wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych

zał. 6 oświadczenie o spełnianiu warunków

zał. 7 wzór umowy trójstronnej

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Zmieniony: wtorek, 23 kwietnia 2019 13:34  
Statystyki:
Kto jest online: