Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty konkurs ofert na utworzenie i prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego dla łącznie 120 dzieci w wieku 6-18 lat na terenie Gminy Miasta Toruń (po 60 dzieci każda) w związku z realizacją projektu „W rodzinie siła!”

Email Drukuj PDF

 

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w związku z art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1508 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Torunia

ogłasza:
otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020r. zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na: utworzeniu i prowadzeniu dwóch placówek wsparcia dziennego dla łącznie 120 dzieci w wieku 6-18 lat na terenie Gminy Miasta Toruń (po 60 dzieci każda) w związku z realizacją projektu „W rodzinie siła!” w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Zał. 1 treść ogłoszenia

Zał. 2 - wykaz błędów formalnych.

Zał. 3 - wzór karty oceny oferty

Zał. 4 - oświadczenie członka komisji konkursowej

Zał. 5 - ramowy wzór umowy

Zał. 5 - wzór oferty

Zał. 7 - wykaz działań promocyjnych

Zał. 8 - wzór sprawozdania

Informacja o unieważnieniu Konkursu

Zmieniony: wtorek, 28 maja 2019 08:10  
Statystyki:
Kto jest online: