Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.2611.3.2019 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych na potrzeby MOPR w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych współfinansowanych ze środków EFS RPO WK-P

Email Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu:  Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w związku z realizacją projektów unijnych: „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT; ,,DZIAŁAJ LOKALNIE! aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT

 

Ogłoszenie nr 538424-N-2019 z dnia 2019-04-16 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik 3 do SIWZ - Oświadczenie - spełnianie warunków

Załącznik 4 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik 5 do SIWZ - Ogólne warunki umowy

Załącznik 6 do SIWZ - Oświadczenie klauzula społeczna

Załącznik 7 do SIWZ - Wykaz dostaw

Załącznik 8 do SIWZ - Oświadczenie dot. RODO

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: środa, 18 września 2019 09:25  
Statystyki:
Kto jest online: