Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.US.2611.3.2019 - USŁUGA SZKOLENIOWA „TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI – ART.”

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa „Trening zastępowania agresji -ART” dla uczestników projektu „W rodzinie siła!” realizowanego i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych, dla 3 grup szkoleniowych, z których każda może liczyć maksymalnie 8 osób, w łącznym wymiarze 234 godzin zegarowych – 78 godzin zegarowych na grupę.

Treść ogłoszenia

Warunki zamówienia

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 oświadczenie wykonawcy RODO

zał. 3 oświadczenie o spełnianiu wymagań związanych z klauzulą społeczną

zał. 4 projekt istotnych warunków umownych

zał. 5 wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych

zał. 6 oświadczenie o spełnianiu warunków

zał. 7 wykaz osób skierowanych do realizacji

Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne

Zmieniony: czwartek, 04 lipca 2019 13:03  
Statystyki:
Kto jest online: