Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty konkurs ofert - utworzeniu i prowadzeniu dwóch placówek wsparcia dziennego dla łącznie 120 dzieci w wieku 6-18 lat na terenie Gminy Miasta Toruń (po 60 dzieci każda)

Email Drukuj PDF

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) w związku z art. 190 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu
działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Torunia

ogłasza:
otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od dnia podpisania umowy
do 30 czerwca 2020r. zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na: utworzeniu i prowadzeniu dwóch placówek wsparcia dziennego dla łącznie 120dzieci w wieku 6-18 lat na terenie Gminy Miasta Toruń
(po 60 dzieci każda) w związku z realizacją projektu „W rodzinie siła!” w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Zał. 1 treść ogłoszenia
Zał. 2 - wykaz błędów formalnych.
Zał. 3 - wzór karty oceny oferty
Zał. 4 - oświadczenie członka komisji konkursowej
Zał. 5 - ramowy wzór umowy
Zał. 6 - wzór oferty
Zał. 7 - wykaz działań promocyjnych
Zał. 8 - wzór sprawozdania

Zmieniony: czwartek, 25 lutego 2021 21:09  
Statystyki:
Kto jest online: