Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.US.2611.4.2019 - Usługa realizacji warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, projekt pn. „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej” ze środków EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest Usługa realizacji warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w związku z realizacją projektu pn. „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Treść ogłoszenia

Warunki zamówienia

zał. 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

zał. 2 formularz ofertowy

zał. 3 wykaz osób skierowanych do realizacji

zał. 4 oświadczenie o spełnianiu wymagań związanych z klauzulą społeczną

zał. 5 wykaz dokumentów złożonych w celu oceny

zał. 6 oświadczenie wykonawcy RODO

zał. 7 projekt istotnych warunków umownych

zał. 8 wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych

Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne

Zmieniony: czwartek, 04 lipca 2019 13:01  
Statystyki:
Kto jest online: