Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.2611.4.2019 - zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w związku z realizacją projektów unijnych

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie nr 557765-N-2019 z dnia 2019-06-06 r.
Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów
szkoleniowych, w związku z realizacją projektów unijnych: „Rodzina w Centrum 2", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 -2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych „W rodzinie siła!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Treść ogłoszenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy związane z klauzulą społeczną

Załącznik nr 6 - Projekt Istotnych Warunków Umownych

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania Obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Załącznik nr 9 - Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 10 - Harmonogram wyjazdu

Załącznik nr 1 do Projektu Istotnych Warunków Umownych - Wzór Sprawozdanie

Załącznik nr 2 do Projektu Istotnych Warunków Umownych - WZÓR - UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 3 do Projektu Istotnych Warunków Umownych - Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 4 do Projektu Istotnych Warunków Umownych - Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie wyborze oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zmiana ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: piątek, 19 lutego 2021 20:12  
Statystyki:
Kto jest online: