Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.2611.5.2019 - zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w związku z realizacją projektu: „Aktywne włączenie społeczne na te

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie nr 568386-N-2019 z dnia 2019-07-03 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu: zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w związku z realizacją projektu: „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 -2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Treść ogłoszenia.pdf
PIWU zał. 1 Sprawozdanie.pdf
PIWU zał. 2 Umowa o powierzenie przetwarzania danych.pdf
PIWU zał. 3 Upoważnienie.pdf
PIWU zał. 4 Odwołanie upoważnienia.pdf
SIWZ.pdf
SIWZ zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
SIWZ zał. 2 Formularz ofertowy.pdf
SIWZ zał. 3 Oświadczenie-spełnianie.pdf
SIWZ zał. 4 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf
SIWZ zał. 5 Oświadczenie klauzula społeczna.pdf
SIWZ zał. 6 Projekt istotnych warunków umownych.pdf
SIWZ zał. 7 Grupa kapitałowa.pdf
SIWZ zał. 8 Oświadczenie dot RODO.pdf
SIWZ zał. 9 Wykaz usług.pdf
SIWZ zał. nr 10.xlsx

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: środa, 18 grudnia 2019 16:50  
Statystyki:
Kto jest online: