Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.US.2611.5.2019 - Realizacja usługi świadczenia indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnych Planów Działania) dla 32 osób w ramach projektu z EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi świadczenia indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnych Planów Działania) dla 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Treść ogłoszenia

Warunki zamówienia

zał. 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

zał. 2 formularz ofertowy

zał. 3 wykaz osób skierowanych do realizacji

zał. 4 oświadczenie o spełnianiu wymagań związanych z klauzulą społeczną

zał. 5 wykaz dokumentów złożonych w celu oceny

zał. 6 oświadczenie wykonawcy RODO

zał. 7 projekt istotnych warunków umownych

zał. 8 wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych

zał. 9 oświadczenie o spełnianiu wymagań podmiotu udzielajacego doradztwa

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zmieniony: piątek, 12 lipca 2019 13:54  
Statystyki:
Kto jest online: