Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.US.2611.6.2019 - realizacja usługi świadczenia indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnych Planów Działania) dla 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. „DZIAŁAJ LOKALNIE!

Email Drukuj PDF

Przedmiot zamówienia: realizacja usługi świadczenia indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnych Planów Działania) dla 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Treść ogłoszenia

Warunki zamówienia

zał. 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

zał. 2 formularz ofertowy

zał. 3 doświadczenie osób skierowanych do realizacji

zał. 4 oświadczenie o spełnianiu wymagań związanych z klauzulą społeczną

zał. 5 wykaz osób skierowanych do realizacji

zał. 6 oświadczenie wykonawcy RODO

zał. 7 projekt istotnych warunków umownych

zał. 8 wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych

zał. 9 oświadczenie o spełnianiu wymagań podmiotu udzielajacego doradztwa

Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne

Zmieniony: czwartek, 19 września 2019 13:38  
Statystyki:
Kto jest online: