Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.23.2019 - catering w związku z realizacją projektu „Zdrowo i wesoło vol. 3”

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie nr 582842-N-2019 z dnia 2019-08-06 r.

Usługa - catering w związku z realizacją projektu „Zdrowo i wesoło vol. 3” nr grantu: 1/G/2018/03 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11.Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Treść ogłoszenia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Projekt istotnych warunków umownych
Załącznik nr 3 - O˜świadczenie o speˆłnianiu warunków
Załącznik nr 4 - Oś˜wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie innych podmiotów
Załącznik nr 6 - Oś˜wiadczenie o posiadaniu zezwolenia
Załącznik nr 7 - Oś˜wiadczenie o grupie kapitaˆłowej
Załącznik nr 8 - Oś˜wiadczenie o speˆłnianiu wymagań
Załącznik nr 9 - Oświadczenie dotyczące RODO
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Zmieniony: wtorek, 24 września 2019 15:41  
Statystyki:
Kto jest online: