Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

2019

Email Drukuj PDF
ZARZĄDZENIE NR 151/19
ZARZĄDZENIE NR 151/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 27 grudnia 2019 roku przeprowadzenia inwentaryzacji na ostatni dzień roku obrotowego oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołu spisowego

ZARZĄDZENIE NR 150/19
ZARZĄDZENIE NR 150/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu - dotyczy mieszkania przy ul. Konopnickiej.
ZARZĄDZENIE NR 149/19
ZARZĄDZENIE NR 149/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa - realizacja w roku 2020 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 30 000 zestawów obiadowych.
ZARZĄDZENIE NR 148/19
ZARZĄDZENIE NR 148/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostarczenie wyposażenia mieszkań wspieranych w związku z realizacją projektu „Aktywny senior” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
ZARZĄDZENIE NR 147/19
ZARZĄDZENIE NR 147/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze na usługi społeczne, prowadzonej według zasad określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), której przedmiotem jest usługa realizacji działań w ramach aktywizacji zawodowej tj. szkoleń/kursów zawodowych, staży zawodowych oraz pośrednictwa pracy dla 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.
Treść zarządzenia
ZARZĄDZENIE NR 147/19
ZARZĄDZENIE NR 147/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze na usługi społeczne, prowadzonej według zasad określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), której przedmiotem jest usługa realizacji działań w ramach aktywizacji zawodowej tj. szkoleń/kursów zawodowych, staży zawodowych oraz pośrednictwa pracy dla 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.
Treść zarządzenia
ZARZĄDZENIE NR 146/19
ZARZĄDZENIE NR 146 /19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.
Załącznik do zarządzenia
ZARZĄDZENIE NR 141/19
ZARZĄDZENIE NR 141/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja w roku 2020 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 30 000 zestawów obiadowych.
ZARZĄDZENIE NR 140/19
ZARZĄDZENIE NR 140/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze na usługi społeczne, prowadzonej według zasad określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. „Stosowanie KPA w sprawach z zakresu pomocy społecznej” dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.
ZARZĄDZENIE NR 139/19
ZARZĄDZENIE NR 139/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś euro, którego przedmiotem jest kompleksowa usługa organizacji środowiskowej imprezy integracyjnej pn. ,,Wigilia”, wydarzenia o charakterze integracyjnym oraz rozrywkowym dla 30 osób w ramach projektu „DZIAŁAJ LOKALNIE! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

ZARZĄDZENIE NR 138/19
ZARZĄDZENIE NR 138/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś eu ro , którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja warsztatów z podziałem na 3 części, w ramach projektu „DZIAŁAJ LOKALNIE! aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz u Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.
ZARZĄDZENIE NR 137/19
ZARZĄDZENIE NR 137 /19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś euro, którego przedmiotem jest organizacja działań integracyjnych w ramach Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzonego w ramach zadania publicznego.
ZARZĄDZENIE NR 136/19
ZARZĄDZENIE NR 136 /19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś euro, którego przedmiotem jest przedmiotem jest organizacja działań integracyjnych w ramach Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzonego w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” p.n. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej”- edycja 2019r. konkurs uzupełniający.
ZARZĄDZENIE NR 135/19
ZARZĄDZENIE NR 135/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś euro, prowadzonego według zasady konkurencyjności, którego przedmiotem jest organizacja wydarzenia pn. Święta tuż tuż” w ramach projektu „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT
ZARZĄDZENIE NR 134/19
ZARZĄDZENIE NR 134/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja w roku 2020 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 30 000 zestawów obiadowych.
ZARZĄDZENIE NR 133/19
ZARZĄDZENIE NR 133/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś euro, prowadzonego według zasad konkurencyjności, którego przedmiotem jest organizacja środowiskowych imprez integracyjnych pn. „Magiczne Mikołajki”, w ramach projektu „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.
ZARZĄDZENIE NR 132/19
ZARZĄDZENIE NR 132/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.
Treść ogłoszenia
ZARZĄDZENIE NR 131/19
ZARZĄDZENIE NR 131/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli oraz oświetlenia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu (dotyczy mieszkania przy ul. Konopnickiej).
Treść ogłoszenia
ZARZĄDZENIE NR 130/19
ZARZĄDZENIE NR 130/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, prowadzonej według zasad określonych w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1843), której przedmiotem jest wykonywanie czynności przez terapeutę w ramach umowy o świadczenie usług realizowane w Dziale Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego w wymiarze 16 godzin zegarowych w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2019r.
Treść ogłoszenia
ZARZĄDZENIE NR 129/19
ZARZĄDZENIE NR 129/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze na usługi społeczne, prowadzonej według zasad określonych w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), której przedmiotem jest świadczenie indywidualnej usługi doradztwa zawodowego w ramach Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzonego w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego.
Treść zarządzenia
ZARZĄDZENIE NR 128/19
ZARZĄDZENIE NR 128/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze na usługi społeczne, prowadzonej według zasad określonych w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), której przedmiotem jest świadczenie usług wsparcia w ramach Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzonego w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” p.n. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej”- edycja 2019r. konkurs uzupełniający.
Treść zarządzenia
ZARZĄDZENIE NR 127/19
ZARZĄDZENIE NR 127/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie okresowych ocen pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.
Treść zarządzenia
Załącznik nr 1 - Arkusz oceny pracowniczej
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3 - Wzór odwołania
Załącznik nr 4

ZARZĄDZENIE NR 126/19
ZARZĄDZENIE NR 126/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż fabrycznie nowego, pełnowartościowego, wolnego od wad, wykonanego zgodnie z normami branżowymi sprzętu RTV i AGD na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu (dotyczy mieszkania przy ul. Konopnickiej).
Treść zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 125/19
ZARZĄDZENIE NR 125/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku w ramach pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd”, którego realizatorem jest Gmina Miasta Toruń.
Treść zarządzenia
Regulamin AS

ZARZĄDZENIE NR 124/19
ZARZĄDZENIE NR 124/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu (dotyczy mieszkania przy ul. Konopnickiej).
Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 123/19
ZARZĄDZENIE NR 123/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego według zasad określonych w art.138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest realizacja usługi świadczenia indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnych Planów Działania) dla 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w ramach projektu pn. ,,Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.
Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 122/19
ZARZĄDZENIE NR 122 /19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2019r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu
Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 121/19
ZARZĄDZENIE NR 121/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze na usługi społeczne, prowadzonej według zasad określonych w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), której przedmiotem jest świadczenie usługi wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego, terapeutycznego, pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i poradnictwa dietetyka), skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz nad osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności, finansowanej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2019
Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 120/19
ZARZĄDZENIE NR 120/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze na usługi społeczne, prowadzonej według zasad określonych w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), której przedmiotem jest świadczenie indywidualnej usługi doradztwa zawodowego w ramach Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzonego w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego.
Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 119/19
ZARZĄDZENIE NR 119/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze na usługi społeczne, prowadzonej według zasad określonych w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), której przedmiotem jest świadczenie usług wsparcia w ramach Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzonego w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” p.n. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej”- edycja 2019r. konkurs uzupełniający.
Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 118/19
ZARZĄDZENIE NR 118/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 października 2019 roku
w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze na usługi społeczne, prowadzonej według zasad określonych w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), której przedmiotem jest świadczenie usługi wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego, terapeutycznego, pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i poradnictwa dietetyka), skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz nad osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności, finansowanej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2019.
Treść zarządzenia

 

ZARZĄDZENIE NR 117/19

ZARZĄDZENIE NR 117/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Inspektora w Projekcie Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno Kulturalnej ” w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu .

Treść zarządzenia


 

ZARZĄDZENIE NR 116/19

ZARZĄDZENIE NR 116/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Konsultanta w Projekcie Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno Kulturalnej ” w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu .

Treść zarządzenia


 

ZARZĄDZENIE NR 115/19

ZARZĄDZENIE NR 115/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Konsultanta w Projekcie „Wspieramy Mamy” w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu.

Treść zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 114/19

ZARZĄDZENIE NR 114/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, prowadzonego według zasady konkurencyjności którego przedmiotem jest organizacja warsztatów pn. „ABC stylizacji”, w ramach projektu „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Treść zarządzenia


 

ZARZĄDZENIE NR 113/19

ZARZĄDZENIE NR 113/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze na usługi społeczne, prowadzonej według zasad określonych w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), której przedmiotem jest świadczenie usługi wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego, terapeutycznego, pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i poradnictwa dietetyka), skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz nad osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności, finansowanej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2019.

Treść zarządzenia


 

ZARZĄDZENIE NR 112/19

ZARZĄDZENIE NR 112 /19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze na usługi społeczne, prowadzonej według zasad określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest świadczenie przez Wykonawcę całodobowych usług opiekuńczych i bytowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507), dla 8 osób starszych w rodzinnym domu pomocy dla osób starszych na terenie Gminy Miasta Toruń.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 111/19

ZARZĄDZENIE NR 111/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 26 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, prowadzonego według zasady konkurencyjności pn. Jesienne zabawy kompleksowa usługa organizacji zajęć edukacyjno integracyjnych dla rodzin naturalnych i zastępczych ” w ramach projektu „W RODZINIE SIŁA!” współfinansowanego ze środków Europejskiego F unduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usługzdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 110/19

ZARZĄDZENIE NR 110/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 25 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Psychologa w Dziale Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w wymiarze pełnego etatu

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 109/19

ZARZĄDZENIE NR 109/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 107/19 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, prowadzonego według zasady konkurencyjności pn. Jesienne zabawy kompleksowa usługa organizacji zajęć edukacyjno integracyjnych dla rodzin naturalnych i za stępczych ” w ramach projektu „W RODZINIE SIŁA!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 108/19

ZARZĄDZENIE NR 108/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 24 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze na usługi społeczne, prowadzonej według zasad określonych w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), której przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 107/19

ZARZĄDZENIE NR 107/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 20 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, prowadzonego według zasady konkurencyjności pn. Jesienne zabawy kompleksowa usługa organizacji zajęć edukacyjno integracyjnych dla rodzin naturalnych i zastępczych ” w ramach projektu „W RODZINIE SIŁA!” współfinansowanego ze środków Europejskiego F unduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 106/19

ZARZĄDZENIE NR 106/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 20 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze na usługi społeczne, prowadzonej według zasad określonych w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), której przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej w oparciu o program zatwierdzony przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (Ministra Pracy i Polityki Społecznej) - zgodny z zakresem programowym wynikającym z rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 274, poz. 1620).

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 105/19

ZARZĄDZENIE NR 105 /19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 września 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli i oceny realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej zleconych przez Gminę Miasta Torunia.

Treść zarządzenia

Załącznik do zarządzenia REGULAMIN KONTROLI I OCENY REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ,WSPIERANIA RODZINY ORAZ SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZLECONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTA TORUNIA

Załącznik nr 1 do regulaminu - Upoważnienie

Załącznik nr 2 do regulaminu - Oświadczenie

Załącznik nr 3 do regulaminu - Zawiadomienie

Załącznik nr 4 do regulaminu - Protokół

 


 

ZARZĄDZENIE NR 104/19

ZARZĄDZENIE NR 104/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 września 2019r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad prowadzenia kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść zarządzenia

Załącznik do zarządzenie - Regulamin kontroli wewnętrznej i zewnętrznej

Załącznik nr 1 do Regulaminu kontroli wewnętrznej i zewnętrznej - plan kontroli

Załącznik nr 2 do Regulaminu kontroli wewnętrznej i zewnętrznej - zawiadomienie

Załącznik nr 3 do Regulaminu kontroli wewnętrznej i zewnętrznej - upoważnienie

Załącznik nr 4 do Regulaminu kontroli wewnętrznej i zewnętrznej - oświadczenie

Załącznik nr 5 do Regulaminu kontroli wewnętrznej i zewnętrznej - protokół

Załącznik nr 6 do Regulaminu kontroli wewnętrznej i zewnętrznej - dziennik kontroli

 


 

ZARZĄDZENIE NR 103/19

ZARZĄDZENIE NR 103/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze na usługi społeczne, prowadzonej według zasad określonych w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), której przedmiotem jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej w postaci superwizji dla asystentów rodzinnych i pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w tym pracowników socjalnych ośrodków wsparcia nadzorowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zarządzenia

 


 

ZARZĄDZENIE NR 102/19

ZARZĄDZENIE NR 102/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 9 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad pobytu w miejscu schronienia, praw i obowiązków osób zakwaterowanych oraz przepisów porządkowych regulujących zasady pobytu w miejscu schronienia przy Dziale Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zarządzenia

 


 

ZARZĄDZENIE NR 101/19

ZARZĄDZENIE NR 101/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 9 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze na usługi społeczne, prowadzonej według zasad określonych w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), której przedmiotem jest realizacja programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Treść zarządzenia

 


 

ZARZĄDZENIE NR 100/19

ZARZĄDZENIE NR 100/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 9 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze na usługi społeczne, prowadzonej według zasad określonych w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), której przedmiotem jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej w postaci superwizji dla asystentów rodzinnych i pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w tym pracowników socjalnych ośrodków wsparcia nadzorowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zarządzenia

 


 

ZARZĄDZENIE NR 99/19

ZARZĄDZENIE NR 99/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 4 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Aspiranta pracy socjalnej animatora w Lokalnym Punkcie Wsparcia na Podgórzu, w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w projekcie „DZIAŁAJ LOKALNIE! aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”

Treść zarządzenia

 


 

ZARZĄDZENIE NR 98/19

ZARZĄDZENIE NR 98/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 2 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę restauracyjną i cateringową dla uczestników spotkania Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich.

Treść zarządzenia

 


 

ZARZĄDZENIE NR 97/19

ZARZĄDZENIE NR 97/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 2 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze na usługi społeczne, prowadzonej według zasad określonych w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), której przedmiotem jest świadczenie usługi wytchnieniowej (jako rozszerzenie usług opiekuńczych) dla 10 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, maksymalnie do 14 dób dla jednej osoby, w ramach pobytu całodobowego w ośrodkach wsparcia, w tym w środowiskowych domach samopomocy posiadających miejsca całodobowego pobytu lub w mieszkaniach chronionych (z wyłączeniem możliwości pobytu dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością) zwanych dalej placówką, finansowanej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2019.

Treść zarządzenia

 


 

ZARZĄDZENIE NR 96/19

ZARZĄDZENIE NR 96/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 2 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze na usługi społeczne prowadzonej według zasad określonych w art. 13 8o ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), której przedmiotem jest zorganizowanie i świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej), skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności,niekorzystających z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej maksymalnie 240 godzin dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną (dla maksymalnie 60 osób) osób), finansowanej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa" edycja 2019.

Treść zarządzenia

 


 

ZARZĄDZENIE NR 95/19

ZARZĄDZENIE NR 95/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 2 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, prowadzonej według zasad określonych w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), której przedmiotem jest wykonywanie czynności przez psychoterapeutę i terapeutę w ramach umowy o świadczenie usług realizowanych w Dziale Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2019r.

Treść zarządzenia

 


 

ZARZĄDZENIE NR 94/19

ZARZĄDZENIE NR 94/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść zarządzenia

 


 

ZARZĄDZENIE NR 93/19

ZARZĄDZENIE NR  93/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  na  zapytanie  ofertowe  o  wartości  poniżej  30  tys.  euro, prowadzonego  według  zasady  konkurencyjności    pn.  „Piknik  country”  w  ramach projektu  „Działaj  lokalnie!  –  aktywizacja  społeczności  lokalnej  na  obszarach rewitalizowanych”  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Treść zarządzenia

 


 

ZARZĄDZENIE NR 92/19

ZARZĄDZENIE NR 92/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późń. zm.), którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 30 wolontariuszy w związku z realizacją projektu „Rodzina w Centrum 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2. Rozwój usług społecznych

Treść zarządzenia

 


 

ZARZĄDZENIE NR 91/19

ZARZĄDZENIE  NR  92/19 DYREKTORA  MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY  RODZINIE W TORUNIU z dnia 20 sierpnia  2019 roku w  sprawie  powołania  Komisji  w  celu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  postępowaniu o  udzielenie  zamówienia  publicznego  o  wartości  poniżej  30  tyś.  euro,  prowadzonego według  zasady  konkurencyjności  pn.  „Toruńskie  gry  i  opowieści”  -  w  ramach  projektu „Toruńskie  Centrum  Aktywności  Społecznej”  współfinansowanego  ze  środków Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa  Kujawsko-Pomorskiego  na  lata  2014-2020,  Oś  Priorytetowa  9  Solidarne społeczeństwo,  Działanie  9.1.  Włączenie  społeczne  i  rozwój  usług  opiekuńczych  w ramach  ZIT,  Poddziałanie  9.1.1. Aktywne włączenie  społeczne w ramach  ZIT.

Treść zarządzenia

 


 

ZARZĄDZENIE NR 90/19

DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach umowy o świadczenie usług w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść zarządzenia

 


 

ZARZĄDZENIE NR 89/19

DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa - catering w związku z realizacją projektu „Zdrowo i wesoło vol. 3” nr grantu: 1/G/2018/03 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11.Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Treść zarządzenia

 


 

ZARZĄDZENIE NR 88/19

ZARZĄDZENIE NR 88 /19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego według zasad określonych w art.138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), którego przedmiotem jest świadczenie usług wsparcia w ramach Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzonego w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” p.n. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” - edycja 2019r. konkurs uzupełniający.

Treść zarządzenia

 


 

ZARZĄDZENIE NR 87/19

ZARZĄDZENIE NR 87 /19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego według zasad określonych w art.138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), którego przedmiotem jest świadczenie usług wsparcia w ramach Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzonego w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” p.n. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” - edycja 2019r. konkurs uzupełniający

Treść zarządzenia

 


 

ZARZĄDZENIE NR 86/19

ZARZĄDZENIE NR 86/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Aspiranta pracy socjalnej – animatora w Lokalnym Punkcie Wsparcia na Podgórzu, w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w projekcie „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”.

Treść zarządzenia

 


 

ZARZĄDZENIE NR 85/19

ZARZĄDZENIE NR 85/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 07 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Aspiranta pracy socjalnej – animatora w projekcie „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej” w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu.

Treść zarządzenia

 


 

ZARZĄDZENIE NR 84/19

ZARZĄDZENIE NR 84/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 06 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, prowadzonego według zasady konkurencyjności pn. Pocztówka z wakacji - kompleksowa usługa organizacji zajęć edukacyjno - integracyjnych dla rodzin naturalnych i zastępczych w ramach projektu „W RODZINIE SIŁA!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Treść zarządzenia

 


 

ZARZĄDZENIE NR 83/19

ZARZĄDZENIE NR 83 /19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 06 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, prowadzonego według zasady konkurencyjności pn. Piknik country - kompleksowa usługa organizacji zajęć edukacyjno - integracyjnych dla rodzin naturalnych i zastępczych , w ramach projektu „W RODZINIE SIŁA!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usługzdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 82/19

ZARZĄDZENIE NR 82 /19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego według zasad określonych w art.138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), którego przedmiotem jest świadczenie indywidualnej usługi doradztwa zawodowego w ramach Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzonego w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 81/19

ZARZĄDZENIE NR 81 /19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego według zasad określonych w art.138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), którego przedmiotem jest świadczenie usług w ramach Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzonego w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 80/19

ZARZĄDZENIE NR 80 /19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, pn.Kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą : „Piknik rodzinny”, z podziałem na 3 części w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 79/19

ZARZĄDZENIE NR 79 /19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, prowadzonego według zasady konkurencyjności pn. Zwiedzamy zakątki Torunia w ramach projektu „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 78/19

ZARZĄDZENIE NR 78/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 24 lipca 2019 roku
w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego według zasad określonych w art.138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986 z ze zm.) pn. realizacja usługi świadczenia indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnych Planów Działania) dla 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn.„DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 77/19

ZARZĄDZENIE NR 77/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 lipca 2019 roku
w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, prowadzonego według zasady konkurencyjności, którego przedmiotem jest Wakacyjna przygoda - kompleksowa usługa organizacji zajęć edukacyjno-integracyjnych dla rodzin naturalnych i zastępczych w ramach projektu „W RODZINIE SIŁA!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 76/19

ZARZĄDZENIE NR 76/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Sport to zdrowie – w zdrowym ciele, zdrowy duch” , w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 75/19

ZARZĄDZENIE NR  75/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia  18 lipca 2019 roku w  sprawie  powołania  Komisji  w  celu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest  kompleksowa  organizacja  wydarzenia  pod  nazwą:  „Łączymy  pokolenia”,  w  ramach projektu  „Aktywne  włączenie  społeczne  na  terenie  Gminy  Miasta  Toruń” współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020  Oś  Priorytetowa  9  Solidarne  społeczeństwo,  Działanie  9.2.  Włączenie  społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 74/19

ZARZĄDZENIE NR  74/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia  17 lipca 2019 roku w  sprawie  powołania  Komisji  w  celu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, prowadzonego według zasady konkurencyjności, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja warsztatów pn. „Domowe  sposoby  na  piękno”  w  ramach  projektu  „DZIAŁAJ  LOKALNIE!  –  aktywizacja społeczności  lokalnej  na  obszarach  rewitalizowanych”  współfinansowanego  ze  środków Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa  Kujawsko-Pomorskiego  na  lata  2014-2020,  Oś  Priorytetowa  9  Solidarne Społeczeństwo,  Działanie  9.1.  Włączenie  społeczne  i  rozwój  usług  społecznych  w  ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 73/19

ZARZĄDZENIE NR  73/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia  17 lipca 2019 roku w  sprawie  powołania  Komisji  w  celu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, prowadzonego według zasady konkurencyjności, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja warsztatów pn. „Zrób  to  sam  –  zabiegi  na  twarz  i  ciało”  w  ramach  projektu  „DZIAŁAJ  LOKALNIE!  – aktywizacja  społeczności  lokalnej  na  obszarach  rewitalizowanych”  współfinansowanego  ze środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 72/19

ZARZĄDZENIE NR  72/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia  17 lipca 2019 roku  w  sprawie  powołania  Komisji  w  celu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, prowadzonego według zasady konkurencyjności, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja warsztatów pn. „Naturalne  kosmetyki  –  szczęśliwa  skóra”  w  ramach  projektu  „DZIAŁAJ  LOKALNIE!  – aktywizacja  społeczności  lokalnej  na  obszarach  rewitalizowanych”  współfinansowanego  ze środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 71/19

ZARZĄDZENIE NR 71/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 16 lipca 2019 roku  w  sprawie  powołania  Komisji  w  celu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  Usługę  -
realizację zadania w formie przygotowania i dostarczania (dowozu) w dniach roboczych (od poniedziałku  do  piątku),  w  okresie  od  dnia  podpisania  umowy  do  30  czerwca  2021  r. dziesięciu  ciepłych  posiłków  (obiadów)  raz  dziennie  dla  10  osób  -  uczestników  Klubu Samopomocy  na  Bielawach,  w  związku  z  utrzymaniem  trwałości  projektu  „Rozwój  usług opiekuńczych  w  Gminie  Miasta  Toruń”,  który  współfinansowany  był  z  Europejskiego Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 70/19

ZARZĄDZENIE NR 70/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej 30 tyś euro, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu sportowego w związku z realizacją projektu „Zdrowo i wesoło vol. 3” nr grantu: 1/G/2018/03 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 69/19

ZARZĄDZENIE NR 69/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Pedagoga - Terapeuty w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w projekcie „DZIAŁAJ LOKALNIE! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo. Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT".

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 68/19

ZARZĄDZENIE NR 68/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 4 lipca 2019 roku  
w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego według zasad określonych w art.138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986) pn. realizacja usługi świadczenia indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnych Planów Działania) dla 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 67/19

ZARZĄDZENIE NR 67/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 3 lipca 2019 roku  
w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w związku z realizacją projektu: „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 -2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 66/19

ZARZĄDZENIE NR 66/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 02 lipca 2019 roku  
w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę - realizację zadania w formie przygotowania i dostarczania (dowozu) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2021 r. dziesięciu ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób - uczestników Klubu Samopomocy na Bielawach, w związku z utrzymaniem trwałości projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, który współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 65/19

ZARZĄDZENIE NR 65/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest kompleksowa usługa organizacji środowiskowej imprezy integracyjnej pn. „Pirackie skarby” w ramach projektu „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 64/19

ZARZĄDZENIE NR 64/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest „Pirackie skarby” - kompleksowa usługa organizacji zajęć edukacyjno-integracyjnych dla rodzin naturalnych i zastępczych w ramach projektu „W RODZINIE SIŁA!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 63/19

ZARZĄDZENIE NR 63/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja cyklu spotkań pod nazwą: „Kulturalne lato”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 62/19

ZARZĄDZENIE NR 62/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 12 czerwca 2019 roku  
w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, prowadzonego według zasady konkurencyjności, którego przedmiotem jest kompleksowa usługa organizacji środowiskowej imprezy integracyjnej pn. „Pirackie skarby” w ramach projektu „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 61/19

ZARZĄDZENIE NR 61/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 12 czerwca 2019 roku  
w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, prowadzonego według zasady konkurencyjności, którego przedmiotem jest „Pirackie skarby” - kompleksowa usługa organizacji zajęć edukacyjno-integracyjnych dla rodzin naturalnych i zastępczych w ramach projektu „W RODZINIE SIŁA!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 60/19

ZARZĄDZENIE NR 60/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Aspiranta pracy socjalnej – animatora w projekcie Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej” w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 59/19

ZARZĄDZENIE NR 59/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Aspiranta pracy socjalnej – animatora w Lokalnym Punkcie Wsparcia na Podgórzu, w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w projekcie „Działaj Lokalnie! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 58/19

ZARZĄDZENIE NR 58/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 7 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w związku z realizacją projektów unijnych:
„Rodzina w Centrum 2", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 -2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych;
„W rodzinie siła!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 57/19

ZARZĄDZENIE NR 57/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 5 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego według zasad określonych w art.138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest usługa realizacji warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w związku z realizacją projektu pn. „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 56/19

ZARZĄDZENIE NR 56/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą:„Stylowy pracownik” w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 55/19

ZARZĄDZENIE NR 55/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą:„Zrób to sam–warsztaty stolarskie” w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 54/19

ZARZĄDZENIE NR 54/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, której przedmiotem jest przeprowadzanie konsultacji przez lekarza psychiatrę w związku z realizacją zadania: „Wsparcie specjalistyczne – program dla rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb, zachowań i dążeń”.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/19

ZARZĄDZENIE NR 53/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest usługa polegająca na wykonywaniu usług prawnych w związku z realizacją zadania „Wsparcie specjalistyczne rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb, zachowań i dążeń” w wymiarze 30 godzin zegarowych w 2019 r.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 52/19

ZARZĄDZENIE NR 52/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku w ramach pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd”, którego realizatorem jest Gmina Miasta Toruń

Treść zarządzenia

Załacznik nr 1

ZARZĄDZENIE NR 51/19

ZARZĄDZENIE NR 51/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, której przedmiotem jest przeprowadzanie konsultacji lekarskich z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie oraz wystawianie zaświadczeń o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie w związku z realizacją zadania: „Wsparcie specjalistyczne – program dla rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb, zachowań i dążeń”.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 50/19

ZARZĄDZENIE NR 50/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja cyklu spotkań pod nazwą „Gramy w zielone”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko
-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 49/19

ZARZĄDZENIE NR 49/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą:„Stylowy pracownik” w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 48/19

ZARZĄDZENIE NR 48 /19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie pikniku dla rodzin zastępczych z terenu Gminy Miasta Toruń.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 47/19

ZARZĄDZENIE NR 47/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedury obiegu dokumentów w Rejonach Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 - procedura obiegu dokumentów

ZARZĄDZENIE NR 46/19

ZARZĄDZENIE NR 46/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia standardu świadczenia usług socjalnych i realizacji pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść zarządzenia

Załącznik do zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 45/19

ZARZĄDZENIE NR 45/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedury współpracy pomiędzy wyodrębnionymi w Rejonach Pomocy Środowiskowej stanowiskami i zespołami w zakresie obsługi klienta, procedury przyznania pomocy w formie zasiłku stałego, zasiłku celowego, specjalnego zasiłku celowego, zasiłku okresowego oraz wprowadzenia procedury kierowania osób do domów pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść zarządzenia

Załącznik do zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 44/19

ZARZĄDZENIE NR 44/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie
wprowadzenia oznaczenia komórek organizacyjnych dla poszczególnych działów, zespołów i stanowisk Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 43/19

ZARZĄDZENIE NR 43/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień w związku z realizacją zadania ”Wsparcie dla osób uzależnionych – psychoedukacyjne wsparcie i terapia uzależnień od substancji psychoaktywnych i behawioralnych” w wymiarze 300 godzin w roku 2019.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 42/19

ZARZĄDZENIE NR 42/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa, instalacja i konfiguracja 12 fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych komputerów przenośnych o przekątnej ekranu 10,1” typu notebook z oprogramowaniem, stacją dokującą ( klawiaturą ), myszką i torbą do przechowywania.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 41/19

ZARZĄDZENIE NR 41/2019 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 23 kwietnia 2019 w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2010r. zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i sysstemie pieczy zastępczej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu dwóch placówek wsparcia dziennego dla łącznie 120 dzieci w wieku 6-18 lat na terenia gminy miasta Toruń (po 60 dzieci każda) w związku z realizacją projektu "W rodzinie siła", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 40/19

ZARZĄDZENIE NR 40/2019 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego według zasad określonych w art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn.zm.), którego przedmiotem jest świadczenie usługi szkoleniowej „Trening zastępowania agresji - art.” w ramach projektu „W rodzinie siła!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 39/19

ZARZĄDZENIE NR 39/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Dbamy o siebie? naturalnie!”,
w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 38/19

ZARZĄDZENIE NR 38/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w związku z realizacją projektów unijnych:

„Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa  9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT;

,,DZIAŁAJ LOKALNIE! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT

Treść zarządzenia

 

ZARZĄDZENIE NR 37/19

ZARZĄDZENIE Nr 37/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału terenu działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu na Rejony Pomocy Środowiskowej

Treść zarządzenia

Załącznik

ZARZĄDZENIE NR 36/19

ZARZĄDZENIE NR 36/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 15 kwietnia 2019 roku sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, której przedmiotem jest przeprowadzenie spotkań o charakterze sportowym z elementami zajęć samoobrony przez instruktora rekreacji ruchowej i samoobrony, w wymiarze 15 godzin zegarowych, w ramach umowy o świadczenie usług w związku z realizacją projektu „Zdrowo i wesoło vol.3” nr grantu: 1/G/2018/03 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej
11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 35/19

ZARZĄDZENIE NR 35/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, której przedmiotem jest przeprowadzenie spotkań o charakterze sportowym z elementami zajęć samoobrony przez instruktora rekreacji ruchowej i samoobrony, w wymiarze 15 godzin zegarowych, w ramach umowy o świadczenie usług w związku z realizacją projektu „Zdrowo i wesoło vol.3” nr grantu: 1/G/2018/03 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 34/19

ZARZĄDZENIE NR 34/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Dbamy o siebie? Naturalnie!”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 33/19

ZARZĄDZENIE NR 33/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja warsztatów z podziałem na 3 części: Część I Część I – warsztaty artystyczne „Wieńce Wielkanocne”, Część II – warsztaty artystyczne „Stroiki Wielkanocne”, Część III – warsztaty artystyczne „Szklane Ogrody” w ramach projektu „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 32/19

ZARZĄDZENIE NR 32/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Wielkanocne dekoracje - warsztaty”,w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 31/19

ZARZĄDZENIE NR 31/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący w 2019 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1(Pobierz w formacie pdf)

ZARZĄDZENIE NR 30/19

ZARZĄDZENIE NR 30/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 marca 2019 roku w  sprawie  powołania  Komisji  przetargowej  w  celu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  według  zasad określonych w art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.  U.  z  2018  poz.  1986  z  późn.zm.),  którego  przedmiotem  jest  świadczenie  usług  przez psychologa w ramach projektu „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w  części  I  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa Kujawsko - Pomorskiego  na  lata  2014-2020,  Oś  Priorytetowa  9  Solidarne  społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT oraz w części II w ramach projektu „W rodzinie  siła!”,  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,  Oś  Priorytetowa  9  Solidarne  społeczeństwo,  Działanie  9.3.  Rozwój  usług zdrowotnych i społecznych, 9.3.2. Rozwój usług społecznych.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 29/19

ZARZĄDZENIE NR 29/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 26 marca 2019 roku w  sprawie  powołania  Komisji  w  celu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  procedurze o  udzielenie  zamówienia  na  usługi  społeczne,  której  przedmiotem  jest  przeprowadzenie spotkań o charakterze sportowym z elementami zajęć samoobrony przez instruktora rekreacji ruchowej i samoobrony, w wymiarze 15 godzin zegarowych, w ramach umowy o świadczenie usług  w  związku  z  realizacją  projektu  „Zdrowo  i  wesoło  vol.3”  nr  grantu:  1/G/2018/03 współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Osi  priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach  objętych  LSR  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 28/19

ZARZĄDZENIE NR 28/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 26 marca 2019 roku w  sprawie  powołania  Komisji  w  celu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  procedurze o  udzielenie  zamówienia  na  usługi  społeczne,  której  przedmiotem  jest  przeprowadzenie spotkań o charakterze sportowym z elementami zajęć Boccia z osobami niepełnosprawnymi przez instruktora sportu/instruktora rekreacji ruchowej, w wymiarze 15 godzin zegarowych, w  ramach  umowy  o  świadczenie  usług  w  związku  z  realizacją  projektu  „Zdrowo  i  wesoło vol.3” nr grantu: 1/G/2018/03 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach  Osi  priorytetowej  11.  Rozwój  Lokalny  Kierowany  przez  Społeczność,  Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 27/19

ZARZĄDZENIE NR 27/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 25 marca 2019 roku w  sprawie  powołania  Komisji  przetargowej w  celu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  o  wartości  powyżej  30  tyś.  euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizacja na terenie kraju - w roku 2019 - wypoczynku letniego dla 160 dzieci z rodzin, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 26/19

ZARZĄDZENIE NR 26/19DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w związku z realizacją projektów unijnych:

„Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT;,

,DZIAŁAJ LOKALNIE! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 25/19

ZARZĄDZENIE NR 25/2019 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego według zasad określonych w art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn.zm.), którego przedmiotem jest świadczenie usługi realizacji działań w ramach aktywizacji zawodowej tj. szkoleń/kursów zawodowych, staży zawodowych oraz pośrednictwa pracy dla 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 24/19

ZARZĄDZENIE NR 24/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 15 marca 2019 roku roku w sprawie powołania Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, której przedmiotem jest przeprowadzenie spotkania o charakterze edukacyjnym z lekarzem, w wymiarze 6 godzin zegarowych, w ramach umowy o świadczenie usług w związku z realizacją projektu „Aktywny senior w środowisku lokalnym” nr grantu: 1/G/2018/01 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 23/19

ZARZĄDZENIE NR 23/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, której przedmiotem jest przeprowadzenie spotkania o charakterze edukacyjnym z policjantem, w wymiarze 2 godzin zegarowych, w ramach umowy o świadczenie usług w związku z realizacją projektu „Aktywny senior w środowisku lokalnym” nr grantu: 1/G/2018/01 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 22/19

ZARZĄDZENIE NR 22/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, której przedmiotem jest przeprowadzenie spotkań o charakterze edukacyjnym z rehabilitantem/fizjoterapeutą, w wymiarze 19 godzin zegarowych, w ramach umowy o świadczenie usług w związku z realizacją projektu „Aktywny senior w środowisku lokalnym” nr grantu: 1/G/2018/01 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 21/19

ZARZĄDZENIE NR 21/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, której przedmiotem jest przeprowadzenie spotkania o charakterze edukacyjnym z policjantem, w wymiarze 2 godzin zegarowych, w ramach umowy o świadczenie usług w związku z realizacją projektu „Aktywny senior w środowisku lokalnym” nr grantu: 1/G/2018/01 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 20/19

ZARZĄDZENIE NR 20/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, której przedmiotem jest przeprowadzenie spotkań o charakterze edukacyjnym z rehabilitantem/fizjoterapeutą, w wymiarze 19 godzin zegarowych, w ramach umowy o świadczenie usług w związku z realizacją projektu „Aktywny senior w środowisku lokalnym” nr grantu: 1/G/2018/01 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Treść zarządzenia

Zarządzenie Nr 19/19

ZARZĄDZENIE NR 19/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 lutego 2019 roku w  sprawie  powołania  Komisji  w  celu  przygotowania  i  przeprowadzenia  postępowania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze o udzielenie zamówienia na usługi społeczne,  której  przedmiotem  jest  przeprowadzenie  spotkań  o  charakterze edukacyjnym  z  dietetykiem,  w  wymiarze  4  godzin  zegarowych,  w  ramach  umowy o  świadczenie  usług,  w  związku  z  realizacją  projektu  „Aktywny  senior  w  środowisku lokalnym”  nr  grantu  1/G/2018/1  współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu Społecznego  w  ramach  Osi  priorytetowej  11.  Rozwój  Lokalny  Kierowany  przez Społeczność  Działania  11.1  Włączenie  społeczne  na  obszarach  objętych  LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

pobierz w formacie pdf

Zarządzenie Nr 18/19

ZARZĄDZENIE NR 18/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 lutego 2019 roku w  sprawie  powołania  Komisji  w  celu  przygotowania  i  przeprowadzenia  postępowania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze o udzielenie zamówienia na usługi społeczne,  której  przedmiotem  jest  przeprowadzenie  spotkań  o  charakterze edukacyjnym  z  lekarzem,  w  wymiarze  6  godzin  zegarowych,  w  ramach umowy  o  świadczenie  usług,  w  związku  z  realizacją  projektu  „Aktywny  senior  w  środowisku lokalnym”  nr  grantu  1/G/2018/1  współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu Społecznego  w  ramach  Osi  priorytetowej  11.  Rozwój  lokalny  Kierowany  przez Społeczność  Działania  11.1  Włączenie  społeczne  na  obszarach  objętych  LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

pobierz w formacie pdf

Zarządzenie Nr 17/19

ZARZĄDZENIE NR 17/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Pedagoga - Terapeuty w projekcie „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej” w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu.

pobierz w formacie pdf

Zarządzenie Nr 16/19

ZARZĄDZENIE NR 16/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 lutego 2019 roku w  sprawie  powołania  Komisji  ds.  naboru  na  stanowisko  Psychologa  w  projekcie "Toruńskie  Centrum  Aktywności  Społecznej”  w  Dziale  Strategii  i  Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu.

pobierz w formacie pdf

 


 

Zarządzenie Nr 15/19

ZARZĄDZENIE NR 15/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

pobierz w formacie pdf

 


 

Zarządzenie Nr 14/19

ZARZĄDZENIE NR 14/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą „Warsztaty twórcze - wzmacniamy swój potencjał artystyczny i zawodowy”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

pobierz w formacie pdf


Zarządzenie Nr 13/19

ZARZĄDZENIE NR 13/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą „Bezpiecznie na Starówce” w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

pobierz w formacie pdf


Zarządzenie Nr 12/19

ZARZĄDZENIE NR 12/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja trzydniowego wydarzenia pod nazwą: „Jak gotować żeby nie marnować?” w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

pobierz w formacie pdf


 

Zarządzenie Nr 11/19

ZARZĄDZENIE NR 11/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i konfigurację fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w związku z realizacją projektu pod nazwą „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

pobierz w formacie pdf


 

Zarządzenie Nr 10/19

ZARZĄDZENIE NR 10/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 18 lutego 2019 roku
w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, której przedmiotem jest wykonywanie czynności przez psychoterapeutę w ramach umowy o świadczenie usług, realizowane w Dziale Interwencji Kryzysowej, Poradnictwa, Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w wymiarze 160 godzin zegarowych miesięcznie w 2019r. w okresie od dnia zawarcia umowy do 20 grudnia 2019r.

pobierz w formacie pdf


Zarządzenie Nr 9/19

ZARZĄDZENIE NR 9/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 18 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń SocjalnychMiejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

pobierz w formacie pdf


Zarządzenie Nr 8/19

ZARZĄDZENIE NR 8/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE  W TORUNIU z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

(pobierz załącznik nr 1)


 

Zarządzenie Nr 7/19

ZARZĄDZENIE NR 7/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 stycznia 2019 roku w  sprawie  powołania  Komisji  ds.  naboru  na  stanowisko  Psychologa  w  projekcie „Toruńskie  Centrum  Aktywności  Społecznej”  w  Dziale  Strategii  i  Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 6/19

ZARZĄDZENIE NR 6/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na trzy stanowiska Aspiranta pracy socjalnej – animatora w Projekcie „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej” w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 5/19

ZARZĄDZENIE NR 5/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 stycznia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie podziału terenu działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu na Rejony Pomocy Środowiskowej.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 4/19

ZARZĄDZENIE NR 4/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 stycznia 2019 roku w  sprawie  powołania  Komisji  ds.  naboru  na  animatora  osiedlowego  w  ramach  umowy zlecenia,  w  związku  z  realizacją  zadania  na  rzecz  mieszkańców  Torunia  pn.  „Animator osiedlowy – jako sprzymierzeniec integracji środowiska lokalnego”.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 3/19

ZARZĄDZENIE NR 3/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko urzędnicze Starszego Inspektora w Dziale Strategii i Programów Społecznych w ramach projektu „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 2/19

ZARZĄDZENIE NR 2/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Psychologa w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „W rodzinie siła”.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 1/19

ZARZĄDZENIE NR 1/19 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest wykonywanie czynności przez psychologa w ramach umowy o świadczenie usług (w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu) w wymiarze 125 godzin zegarowych miesięcznie w okresie od momentu podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.

(pobierz w formacie pdf)

Zmieniony: piątek, 27 grudnia 2019 17:22  
Statystyki:
Kto jest online: