Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

2018

Email Drukuj PDF

 

Zarządzenie Nr 131/18

Zarządzenie Nr 131 /2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wskazania zasad zatrudniania pracowników socjalnych, w kontekście art.110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 130/18

ZARZĄDZENIE NR 130/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia corocznej inwentaryzacji sprzętu przekazanego umową przekazania zawartą pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu, powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołu spisowego w związku z realizacją zadań wynikających z ww. umowy.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 129/18

ZARZĄDZENIE NR 129/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie podziału terenu działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu na Rejony Pomocy Środowiskowej

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 128/18

ZARZĄDZENIE NR 128/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na ostatni dzień roku obrotowego oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołu spisowego

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 127/18

ZARZĄDZENIE NR 127/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko urzędnicze Zastępcy kierownika w Dziale Strategii i Programów Społecznych wymiarze pełnego etatu

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 126/18

ZARZĄDZENIE NR 126/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko urzędnicze Głównego specjalisty w Dziale Strategii i Programów Społecznych w  wymiarze pełnego etatu

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 125/18

ZARZĄDZENIE NR 125/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 15 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa - realizacja w roku 2019 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 32 000 zestawów obiadowych.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 124/18

ZARZĄDZENIE NR 124/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego według zasad określonych w art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. – Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest realizacja usługi świadczenia indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnych Planów Działania) dla 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 123/18

ZARZĄDZENIE NR 123/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w związku z realizacją projektów unijnych.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 122/18

ZARZĄDZENIE NR 122/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 121/18

ZARZĄDZENIE NR 121/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze na usługi społeczne, której przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu profilaktyki środowiskowej selektywnej.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 120/18

ZARZĄDZENIE NR 120/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Pedagoga - Terapeuty w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu Projekcie  „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 119/18

ZARZĄDZENIE NR 119/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa - realizacja w roku 2019 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 32 000 zestawów obiadowych.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 118/18

ZARZĄDZENIE NR 118/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja wydarzeń pod nazwą: „Spotkania z tradycjami bożonarodzeniowymi”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na w ramach projektu na terenie Gminy Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 117/18

ZARZĄDZENIE NR 117/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 116/18

ZARZĄDZENIE NR 116/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczne trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 115/18

ZARZĄDZENIE NR 115/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest świadczenie przez Wykonawcę całodobowych usług opiekuńczych i bytowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), dla osób starszych wymagających wsparcia z powodu wieku lub/i niepełnosprawności w rodzinnych domach pomocy.

(pobierz w formacie pdf)

 


 

Zarządzenie Nr 114/18

ZARZĄDZENIE NR 114/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 26 listopada 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

 


Zarządzenie Nr 113/18

 

ZARZĄDZENIE NR 113/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 112/18

ZARZĄDZENIE NR 112/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest realizacja usługi świadczenia indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnych Planów Działania) dla 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 111/18

ZARZĄDZENIE NR 111/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem  jest kompleksowa organizacja  trzydniowego wydarzenia pod nazwą: „Spotkania z kulturą”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,  w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na  lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 110/18

ZARZĄDZENIE NR 110/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest świadczenie usług będących formami wsparcia w postaci indywidualnych porad psychologicznych oraz wsparcia terapeutycznego indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, służących przezwyciężeniu nieporadności życiowej dla osób niesamodzielnych w tym starszych i niepełnosprawnych oraz osób z ich otoczenia, w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1.Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 109/18

ZARZĄDZENIE NR 109/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Andrzejki”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne,   Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 108/18

ZARZĄDZENIE NR 108/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 15.11.2018 roku w sprawie zmiany zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018 obowiązujących w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 107/18

ZARZĄDZENIE NR 107/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

pobierz załącznik nr 1


Zarządzenie Nr 106/18

ZARZĄDZENIE NR 106/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 105/18

ZARZĄDZENIE NR 105/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Psychologa w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „DZIAŁAJ LOKALNIE – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 104/18

ZARZĄDZENIE NR 104/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Psychologa w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „W rodzinie siła”.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 103/18

ZARZĄDZENIE NR 103/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Podinspektora w Dziale Organizacyjno – Administracyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w wymiarze pełnego etatu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 102/18

ZARZĄDZENIE NR 102/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych: „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych”. „DZIAŁAJ LOKALNIE! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT. „W rodzinie siła!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1.Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT;

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 101/18

ZARZĄDZENIE NR 101/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Inspektora w Dziale Finansowo – Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w wymiarze pełnego etatu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 100/18

ZARZĄDZENIE NR 100/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa - realizacja w roku 2019 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 32 000 zestawów obiadowych.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 99/18

ZARZĄDZENIE NR 99/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Aspiranta pracy socjalnej – animatora w Lokalnym Punkcie Wsparcia w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „DZIAŁAJ LOKALNIE – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 98/18

ZARZĄDZENIE NR 98/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Psychologa w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „ W rodzinie siła”.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 97/18

ZARZĄDZENIE NR 97/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych wraz z wyposażeniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów: „W rodzinie siła!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych; „DZIAŁAJ LOKALNIE! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 96/18

ZARZĄDZENIE NR 96/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem kompleksowa organizacja jednodniowej imprezy (pikniku) pod nazwą: „Sportowy Piknik – zdrowo i bezpiecznie” w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 95/18

ZARZĄDZENIE NR 95/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Teatr dla Starówki”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 94/18

ZARZĄDZENIE NR 94/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych: „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych” „DZIAŁAJ LOKALNIE! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT. „W rodzinie siła!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1.Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT;

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 93/18

ZARZĄDZENIE NR 93/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektu „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 92/18

ZARZĄDZENIE NR 92/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 17 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 91/18

ZARZĄDZENIE NR 91/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 17 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 90/18

ZARZĄDZENIE NR 90/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 16 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych wraz z wyposażeniem na potrzeby miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w związku z realizacją projektów unijnych: „W rodzinie siła!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych; „DZIAŁAJ LOKALNIE! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

(pobierz w formacie pdf)

 


 

Zarządzenie Nr 89/18

ZARZĄDZENIE NR 89/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 11 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia corocznej inwentaryzacji sprzętu przekazanego umową przekazania zawartą pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu, powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołu spisowego w związku z realizacją zadań wynikających z ww. umowy.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 88/18

ZARZĄDZENIE NR 88/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 4 października 2018r.w sprawie powołania Komisji ds naboru na Psychologa w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie "W rodzinie siłą"

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 87/18

ZARZĄDZENIE NR 87/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 4 października 2018r.w sprawie powołania Komisji ds naboru na stanowisko Aspiranta pracy socjalnej - animatora w Lokalnym Punkcie Wsparcia w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie "Działaj Lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 86/18

ZARZĄDZENIE NR 86/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 4 października 2018r.w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 85/18

ZARZĄDZENIE NR 85/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 4 października 2018r.w sprawie wprowadzenia oznaczenia komórek organizacyjnych dla poszczególnych działów, zespołów i stanowisk Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 84/18

ZARZĄDZENIE NR 84/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 1 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest świadczenie usług będących formami wsparcia w postaci: indywidualnych porad prawnych, indywidualnych porad psychologicznych oraz wsparcia terapeutycznego indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, służących przezwyciężeniu nieporadności życiowej dla osób niesamodzielnych w tym starszych i niepełnosprawnych oraz osób z ich otoczenia, w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1.Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 83/18

ZARZĄDZENIE NR 83/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 1 października 2018 r.w sprawie powołania Komisji w celu wyboru przedstawiciela organizacji pozarządowej na członka komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 82/18

ZARZĄDZENIE NR 82/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 24 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest wykonywanie czynności przez psychologa w ramach umowy o świadczenie usług (w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu) w wymiarze 125 godzin zegarowych miesięcznie w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2018 r.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 81/18

ZARZĄDZENIE NR 81/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 24 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest usługa realizacji warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i otoczenia tych osób, w związku z realizacją projektu pn. „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 80/18

ZARZĄDZENIE NR 80/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 20 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś, euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą "Teatr nad Wisłą" w ramach projektu "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 79/18

ZARZĄDZENIE NR 79/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 20 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś, euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja jednodniowej imprezy (pikniku) pod nazwą "Sportowy Piknik- zdrowo i bezpiecznie" w ramach projektu "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 78/18

ZARZĄDZENIE NR 78/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 20 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest świadczenie usług wsparcia w ramach projektu „W rodzinie siła!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 77/18

ZARZĄDZENIE NR 77/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 20 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko pomocnicze Psychologa w Dziale Interwencji Kryzysowej, Poradnictwa, Edukacji i Profilaktyki Uzależnień Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 76/18

ZARZĄDZENIE NR 76/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 5 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest wykonywanie czynności przez psychologa w ramach umowy o świadczenie usług (w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu) w wymiarze 125 godzin zegarowych miesięcznie w okresie od momentu podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 75/18

ZARZĄDZENIE NR 75/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 5 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa - realizacja zadania w formie przygotowania i dostarczania (dowozu) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 r. dziesięciu ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób - uczestników Klubu Samopomocy na Podgórzu, w związku z utrzymaniem trwałości projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń”, który współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 74/18

ZARZĄDZENIE NR 74/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tys. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w związku z realizacją projektów unijnych.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 73/18

ZARZĄDZENIE NR 73/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja imprezy pod nazwą: „Sportowy Piknik Wakacyjny – zdrowo i bezpiecznie nie tylko w wakacje”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 72/18

ZARZĄDZENIE NR 72/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Teatr nad Wisłą” w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne. .

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 71/18

ZARZĄDZENIE NR 71/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Bydgoskie zdrowiem stoi", w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 70/18

ZARZĄDZENIE NR 70/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja imprezy pod nazwą: „Sportowy Piknik
Wakacyjny – zdrowo i bezpiecznie nie tylko w wakacje”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 69/18

ZARZĄDZENIE NR 69/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą: „Teatr nad
Wisłą” w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 68/18

ZARZĄDZENIE NR 68/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest kompleksowa realizacja wydarzenia pod nazwą: „Bydgoskie zdrowiem stoi”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 67/18

ZARZĄDZENIE NR 67/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych - warsztatów psychoedukacyjnych - w związku z realizacją zadania „Wsparcie specjalistyczne – Program dla rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb, zachowań i dążeń” w wymiarze 85 godzin zegarowych w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2018 r.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 66/18

ZARZĄDZENIE NR 66/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest przeprowadzanie konsultacji lekarskich z osobami doświadczającymi przemocy w szczególności z kobietami w ciąży oraz wystawianie zaświadczeń o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie w związku z realizacją zadań: „Wsparcie specjalistyczne – program dla rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb, zachowań i dążeń” oraz „O Mamo! O Tato! – psychoedukacja dla początkujących rodziców – Nie dla klapsa!” w wymiarze 22 godzin zegarowych w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2018 r.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 65/18

ZARZĄDZENIE NR 65/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest przeprowadzenie form wsparcia (usługi szkoleniowej) w postaci cyklu superwizji dla 52 pracowników socjalnych z trzech Rejonów Pomocy Środowiskowej nr 1, 3 i 4, w związku z realizacją projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 64/18

ZARZĄDZENIE NR 64/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest przeprowadzanie konsultacji przez lekarza psychiatrę w związku z realizacją zadań: „Wsparcie specjalistyczne – program dla rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb, zachowań i dążeń” oraz „O Mamo! O Tato! – psychoedukacja dla początkujących rodziców – Nie dla klapsa!” w wymiarze 66 godzin zegarowych w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2018 r.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 63/18

ZARZĄDZENIE NR 63/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Konsultant – koordynator merytoryczny Toruńskiego Klubu dla Rodzin w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „ W rodzinie siła”.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 62/18

ZARZĄDZENIE NR 62/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Psychologa w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „ W rodzinie siła”.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 61/18

ZARZĄDZENIE NR 61/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Psychologa w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Działaj lokalnie! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 60/18

ZARZĄDZENIE NR 60/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na dwa stanowiska Aspiranta pracy socjalnej – animatora w Lokalnym Punkcie Wsparcia w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Działaj lokalnie! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 59/18

ZARZĄDZENIE NR 59/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Pedagoga – Terapeuty w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Działaj lokalnie! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 58/18

ZARZĄDZENIE NR 58/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest przeprowadzenie form wsparcia (usługi szkoleniowej) w postaci cyklu superwizji dla 52 pracowników socjalnych z trzech Rejonów Pomocy Środowiskowej nr 1, 3 i 4, w związku z realizacją projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 57/18

ZARZĄDZENIE NR 57/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. wyboru Inicjatyw Lokalnych w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne..

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 56/18

ZARZĄDZENIE NR 56/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych - warsztatów psychoedukacyjnych - w związku z realizacją zadania „Wsparcie specjalistyczne – Program dla rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb, zachowań i dążeń” w wymiarze 85 godzin zegarowych w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2018 r.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 55/18

ZARZĄDZENIE NR 55/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest przeprowadzenie psychoterapeutycznych zajęć grupowych i indywidualnych z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami, w związku z realizacją zadania „Wsparcie specjalistyczne – Program dla rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb, zachowań i dążeń” w wymiarze 230 godzin zegarowych w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2018 r.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 54/18

ZARZĄDZENIE NR 54/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest przeprowadzanie konsultacji lekarskich z osobami doświadczającymi przemocy w szczególności z kobietami w ciąży oraz wystawianie zaświadczeń o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie w związku z realizacją zadań: „Wsparcie specjalistyczne – program dla rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb, zachowań i dążeń” oraz „O Mamo! O Tato! – psychoedukacja dla początkujących rodziców – Nie dla klapsa!” w wymiarze 22 godzin zegarowych w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2018 r.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 53/18

ZARZĄDZENIE NR 53/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami, w związku z realizacją zadania „Wsparcie specjalistyczne – Program dla rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb, zachowań i dążeń” w wymiarze 155 godzin zegarowych w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2018 r.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 52/18

ZARZĄDZENIE NR 52/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest przeprowadzanie konsultacji przez lekarza psychiatrę w związku z realizacją zadań: „Wsparcie specjalistyczne – program dla rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb, zachowań i dążeń” oraz „O Mamo! O Tato! – psychoedukacja dla początkujących rodziców – Nie dla klapsa!” w wymiarze 66 godzin zegarowych w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2018 r.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 51/18

ZARZĄDZENIE NR 51/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest wykonywanie czynności przez psychologa w ramach umowy o świadczenie usług (w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu) w wymiarze 125 godzin zegarowych miesięcznie w okresie od momentu podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r..

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 50/18

ZARZĄDZENIE NR 50/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektu „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 49/18

ZARZĄDZENIE NR 49/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest usługa polegająca na świadczeniu przez psychologa.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 48/18

ZARZĄDZENIE NR 48/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 18 czerwca 2018 r.w sprawie powołania komisji socjalnej.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 47/18

ZARZĄDZENIE NR 47/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej.

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik

Zarządzenie Nr 46/18

ZARZĄDZENIE NR 46/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 11 czerwca 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury obiegu dokumentów w Rejonach Pomocy Środowiskowej nr I,III i IV Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 45/18

ZARZĄDZENIE NR 45/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zasad sporządzania i wysyłania pism przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 44/18

ZARZĄDZENIE NR 44/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja jednodniowej imprezy (pikniku) pod nazwą: „Dzień Rodziny”, w ramach projektu „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 43/18

ZARZĄDZENIE NR 43/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest wykonywanie czynności przez psychologa.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 42/18

ZARZĄDZENIE NR 42/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień w związku z realizacją zadania ”Wsparcie dla osób uzależnionych – psychoedukacyjne wsparcie i terapia uzależnień od substancji psychoaktywnych i behawioralnych” w wymiarze 520 godzin w roku 2018.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 41/18

ZARZĄDZENIE NR 41/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 40/18

ZARZĄDZENIE NR 40/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 maja 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

(załącznik 1)

(załącznik 2)

Zarządzenie Nr 39/18

ZARZĄDZENIE NR 39/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych i wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych

(pobierz w formacie pdf)

(załącznik 1)

(załącznik 2)

(załącznik 3)

(załącznik 4)

(załącznik 5)

Zarządzenie Nr 35/18

ZARZĄDZENIE NR 35/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja jednodniowej imprezy (pikniku) pod nazwą: „Biesiada pełna atrakcji”, w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 34/18

ZARZĄDZENIE NR 34/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest realizacja kursów językowych dla uczestników projektu „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń”.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 33/18

ZARZĄDZENIE NR 33/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum" realizowanego i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 32/18

ZARZĄDZENIE NR 32/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizacja na terenie kraju - w roku 2018 - wypoczynku letniego dla 200 dzieci z rodzin, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 31/18

ZARZĄDZENIE NR 31/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez psychoterapeutę uzależnień w związku z realizacją zadania ”Wsparcie dla osób uzależnionych – psychoedukacyjne wsparcie i terapia uzależnień od substancji psychoaktywnych i behawioralnych” w wymiarze 520 godzin w roku 2018.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 30/18

ZARZĄDZENIE NR 30/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez lekarza psychiatrę.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 29/18

ZARZĄDZENIE NR 29/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez psychologa i pedagoga.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 28/18

ZARZĄDZENIE NR 28/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest usługa polegająca na świadczeniu usług psychologicznych w związku z realizacją zadania „ O Mamo! O Tato! – psychoedukacja dla poczatkujących rodziców oraz świadczenie usług psychologicznych w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 27/18

ZARZĄDZENIE NR 27/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na wolne stanowisko pomocnicze Konsultanta - Koordynatora pomocy w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego ½ etatu w Projekcie „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 26/18

ZARZĄDZENIE NR 26/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 27 marca 2018roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na dwa wolne stanowiska Psychologa w Dziale Interwencji Kryzysowej, Poradnictwa, Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 25/18

ZARZĄDZENIE NR 25/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest organizacja 21 spotkań edukacyjnych dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych do 14 dzieci, w ramach projektu „Rodzina w Centrum” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 24/18

ZARZĄDZENIE NR 24/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku w ramach pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd”, którego realizatorem jest Gmina Miasta Toruń oraz zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujących w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)

(załącznik 1)

(załącznik 2)

Zarządzenie Nr 23/18

ZARZĄDZENIE NR 23/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest realizacja warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i otoczenia tych osób, w ramach projektu pn. „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 22/18

ZARZĄDZENIE NR 22/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i konfigurację fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektu unijnego „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 21/18

ZARZĄDZENIE NR 21/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i konfigurację fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych:

„Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1.Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT;

„Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych;.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 20/18

ZARZĄDZENIE NR 20/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i konfigurację fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych:

„Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych; „Rodzina w Centrum” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2

Rozwój usług społecznych; „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 19/18

ZARZĄDZENIE NR 19/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

(pobierz w formacie pdf)

(załącznik 1)

(załącznik 2)

(załącznik 3)

(załącznik 4)

Zarządzenie Nr 18/18

ZARZĄDZENIE NR 18/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest realizacja szkoleń/kursów zawodowych dla uczestników projektu w ramach projektu pn. „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze..

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 17/18

ZARZĄDZENIE NR 17/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia procedury współpracy pomiędzy wyodrębnionymi w Rejonach Pomocy Środowiskowej nr I, III i IV stanowiskami i zespołami w zakresie obsługi klienta, procedury przyznania pomocy w formie zasiłku stałego, zasiłku celowego, specjalnego zasiłku celowego, zasiłku okresowego oraz wprowadzenia procedury kierowania osób do domów pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik: Procedury

Zarządzenie Nr 16/18

ZARZĄDZENIE NR 16/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji socjalnej.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 15/18

ZARZĄDZENIE NR 15/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania w formie przygotowania i dostarczania (dowozu) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2019 r. dziesięciu dwudaniowych ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 14/18

ZARZĄDZENIE NR 14/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownika zespołu w Dziale Strategii i Programów Społecznych w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 13/18

ZARZĄDZENIE NR 13 /18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


Załącznik: Regulamin premiowania dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Zarządzenie Nr 12/18

ZARZĄDZENIE NR 12 / 2018 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


Załącznik: WYKAZ PRAC uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią

Zarządzenie Nr 11/18

ZARZĄDZENIE NR 11/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja w roku 2018 zadania w formie przygotowania i dostarczania (dowozu) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w okresie od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2018 r. dziesięciu dwudaniowych ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób w związku z realizacją projektu „Teraz MY!”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 10/18

ZARZĄDZENIE NR 10/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych wraz z wyposażeniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna;

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 9/18

ZARZĄDZENIE NR 9/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 8/18

ZARZĄDZENIE NR 8/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania w formie przygotowania i dostarczania (dowozu) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w okresie od 13 lutego 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. dziesięciu dwudaniowych ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 7/18

ZARZĄDZENIE NR 7/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa - realizacja w roku 2018 zadania w formie przygotowania i dostarczania (dowozu) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. dziesięciu dwudaniowych ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób w związku z realizacją projektu „Teraz MY!”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 6/18

ZARZĄDZENIE NR 6/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu w ramach umowy zlecenia.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 5/18

ZARZĄDZENIE NR 5/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na animatora osiedlowego w ramach umowy zlecenia w związku z realizacją zadania na rzecz mieszkańców Torunia pn. ”Animator osiedlowy – jako sprzymierzeniec integracji środowiska lokalnego”.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 4/18

ZARZĄDZENIE NR 4/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum" realizowanego i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 3/18

ZARZĄDZENIE NR 3/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych wraz z wyposażeniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 2/18

ZARZĄDZENIE NR 2/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 1/18

ZARZĄDZENIE NR 1/18 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 3 stycznia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zmieniony: piątek, 18 października 2019 16:39  
Statystyki:
Kto jest online: