Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

2017

Email Drukuj PDF

ZARZĄDZENIE NR 87/17

ZARZĄDZENIE NR 87 /2017 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie odpisów amortyzacyjnych w 2018 roku

(pobierz w formacie pdf)


 

ZARZĄDZENIE NR 86/17

ZARZĄDZENIE NR 86/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad pobytu w mieszkaniach chronionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 85/17

 

ZARZĄDZENIE NR 85/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad pobytu w miejscu schronienia oraz prawa i obowiązki osób zakwaterowanych w miejscu schronienia w Dziale Interwencji Kryzysowej, Poradnictwa, Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia


Zarządzenie Nr 84/17

 

ZARZĄDZENIE NR 84/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia standardu usług socjalnych i realizacji pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)

 


Zarządzenie Nr 83/17

 

ZARZĄDZENIE NR 83/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 grudnia 2017 roku przeprowadzenia inwentaryzacji na ostatni dzień roku obrotowego oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołu spisowego.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 82/17

ZARZĄDZENIE NR 82/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na wolne stanowisko Pedagoga – Terapeuty w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Teraz MY” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1.Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 81/17

ZARZĄDZENIE NR 81/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na wolne stanowisko pomocnicze Konsultant - Koordynator pomocy w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego ½ etatu w Projekcie „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom” , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 80/17

ZARZĄDZENIE NR 80/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na wolne stanowisko Psychologa w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1.Aktywne włączenie społeczne.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 79/17

ZARZĄDZENIE NR 79/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na wolne stanowisko Pedagoga – Terapeuty w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1.Aktywne włączenie społeczne.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 76/17

ZARZĄDZENIE NR 76 /17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018r.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 75/17

ZARZĄDZENIE NR 75 /17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz dostawę urządzeń biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 74/17

ZARZĄDZENIE NR 74 /17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa - realizacja w roku 2018 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 34 000 zestawów obiadowych.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 73/17

ZARZĄDZENIE NR 73 /17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 6 grudnia 2017 r.w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

(Załącznik nr 1 w formacie pdf)

(Załącznik nr 2 w formacie pdf)

(Załącznik nr 3 w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 72/17

ZARZĄDZENIE NR 72 /17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 6 grudnia 2017 r.w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 71/17

ZARZĄDZENIE NR 71 /17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 70/17

ZARZĄDZENIE NR 70/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2017 w ramach realizacji projektów: „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, w ramach Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oraz „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

(pobierz w formacie pdf)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 69/17

ZARZĄDZENIE NR 69/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa, instalacja i konfiguracja pięciu fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych komputerów typu notebook wraz z oprogramowaniem, w związku z realizacją projektu „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo wychowawczą przy ul. PCK 10 w Toruniu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

(pobierz w formacie pdf)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 68/17

ZARZĄDZENIE NR 68/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem na potrzeby mieszkania chronionego przy ul. Wola Zamkowa w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 67/17

ZARZĄDZENIE NR 67/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa, instalacja i konfiguracja pięciu fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych komputerów typu notebook wraz z oprogramowaniem, w związku z realizacją projektu „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. PCK 10 w Toruniu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

(pobierz w formacie pdf)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 66/17

ZARZĄDZENIE NR 66/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na 3 wolne stanowiska pomocnicze Aspirant pracy socjalnej – Animator lokalny w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1.Aktywne włączenie społeczne.

(pobierz w formacie pdf)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 65/17

ZARZĄDZENIE NR 65/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na wolne stanowisko pomocnicze Konsultant - Koordynator pomocy w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego ½ etatu w Projekcie „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom” , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

(pobierz w formacie pdf)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 64/17

ZARZĄDZENIE NR 64 /17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 17 listopada 2017r. w sprawie powołania Komisji w celu wyboru przedstawiciela organizacji pozarządowej na członka komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

(pobierz w formacie pdf)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 63/17

ZARZĄDZENIE NR 63/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie powołania Komisji, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej pn.: „Problemy interwencji kryzysowej w pomocy społecznej. Teoria, stan badań i praktyka pracy ze zjawiskiem przemocy”.

(pobierz w formacie pdf)

 


 

Zarządzenie Nr 62/17

ZARZĄDZENIE NR 62/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. monitorowania trudnej sytuacji rodziny zamieszkującej na terenie Podgórza.

(pobierz w formacie pdf)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 61/17

ZARZĄDZENIE NR 61 /17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie powołania Komisji, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

(pobierz w formacie pdf)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 60/17

ZARZĄDZENIE NR 60/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 31 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na wolne stanowisko pomocnicze Konsultant - Koordynator merytoryczny w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych w części współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(pobierz w formacie pdf)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 59/17

ZARZĄDZENIE NR 59/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia  30 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołu spisowego

(pobierz w formacie pdf)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 58/17

ZARZĄDZENIE NR 58/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 23 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i konfigurację fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

(pobierz w formacie pdf)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 57/17

ZARZĄDZENIE NR 57/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 16 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i konfigurację fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych

(pobierz w formacie pdf)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 56/17

ZARZĄDZENIE NR 56/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 10 października 2017r.w sprawie powołania Komisji, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia metodycznego w formie warsztatowej dla ok.80 pracowników socjalnych, starszych pracowników socjalnych, specjalistów pracy socjalnej oraz starszych pracowników pracy socjalnej, pracujących w terenie z zakresu metodyki pracy socjalnej, w szczególności pracy z indywidualnym przypadkiem, z wykorzystaniem różnych technik i narzędzi pracy socjalnej m.in.: praca socjalna z indywidualnym przypadkiem (analiza sytuacji, studium przypadku, praca z przypadkiem), etapy pracy, rozmowa motywująca, elementy TSR, kontrakt socjalny.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 55/17

ZARZĄDZENIE NR 55/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 3 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik zespołu - Koordynator projektu w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2.Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 54/17

ZARZĄDZENIE NR 54/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 3 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na wolne stanowisko pomocnicze Konsultant - Koordynator merytoryczny w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych w części współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 53/17

ZARZĄDZENIE NR 53/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 3 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na wolne stanowisko pomocnicze Konsultant - Koordynator merytoryczny Klubu Samopomocy w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo” Działanie 9.1 „Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT” Poddziałanie 9.1.2„Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT”.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 52/17

ZARZĄDZENIE NR 52/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 27 września 2017 rokuw sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i konfigurację fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 51/17

ZARZĄDZENIE NR 51/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 27 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i konfigurację fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 50/17

ZARZĄDZENIE NR 50/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 27 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych wraz z wyposażeniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 49/17

ZARZĄDZENIE NR 49/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 27 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na animatora osiedlowego w ramach umowy cywilnoprawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 48/17

ZARZĄDZENIE NR 48/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 20 września 2017r. w sprawie powołania Komisji, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług będących formami wsparcia w postaci: indywidualnych porad prawnych, indywidualnych porad psychologicznych oraz wsparcia terapeutycznego indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, służących przezwyciężeniu nieporadności życiowej dla osób niesamodzielnych w tym starszych i niepełnosprawnych oraz osób z ich otoczenia, w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

(pobierz w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 47/17

ZARZĄDZENIE NR 47/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących przyznania pomocy w formie zasiłku celowego, zasiłku stałego, specjalnego zasiłku celowego i zasiłku okresowego oraz wprowadzenia procedury kierowania osób do domów pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

(Załącznik nr 1 w formacie pdf)

(Załącznik nr 2 w formacie pdf)

(Załącznik nr 3 w formacie pdf)

(Załącznik nr 4 w formacie pdf)

(Załącznik nr 5 w formacie pdf)

(Załącznik nr 6 w formacie pdf)

(Załącznik nr 7 w formacie pdf)

(Załącznik nr 8 w formacie pdf)

(Załącznik nr 9 w formacie pdf)

(Załącznik nr 10 w formacie pdf)

(Załącznik nr 11 w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 46/17

ZARZĄDZENIE NR 46/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady organizowania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu ustawy o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

(pobierz w formacie pdf)
(Załącznik nr 1 w formacie pdf)


 

Zarządzenie Nr 45/17

ZARZĄDZENIE NR 45/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 12 września 2017 roku w sprawie dnia wolnego od pracy za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017r.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 44/17

ZARZĄDZENIE NR 44/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 11 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu sporządzania i przekazywania sprawozdań z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik nr 1


Zarządzenie Nr 43/17

ZARZĄDZENIE NR 43/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia oznaczenia komórek organizacyjnych dla poszczególnych działów, zespołów i stanowisk Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 42/17

ZARZĄDZENIE NR 42/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach umowy zlecenia w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 41/17

ZARZĄDZENIE NR 41/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na stanowisko asystenta rodziny w ramach umowy cywilnoprawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 40/17

ZARZĄDZENIE NR 40/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 sierpnia 2017 rokuw sprawie powołania Zespołu Oceniającego w otwartym naborze partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie Gmina Miasta Toruń, reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu dla wspólnej realizacji projektu pn. „W rodzinie siła!”, w ramach działania 9.3 Rozwój Usług Zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - pomorskiego na lata 2014-2020 w okresie jego przygotowania, realizacji i trwania.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 39/17

ZARZĄDZENIE NR 39/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie powołania Komisji konkursowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu klubu samopomocy na Rubinkowie, w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, w ramach Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 38/17

ZARZĄDZENIE NR 38/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie powołania Komisji konkursowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu klubu samopomocy na Bydgoskim Przedmieściu, w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, w ramach Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 37/17

ZARZĄDZENIE NR 36/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na wolne stanowisko Aspiranta pracy socjalnej – Animatora czasu wolnego w Klubie Samopomocy w wymiarze 3/4 etatu w Projekcie „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie: 9.3.2. Rozwój usług społecznych.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 36/17

ZARZĄDZENIE NR 36/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 03 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach umowy zlecenia w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 35/17

ZARZĄDZENIE NR 35/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 03 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na animatora osiedlowego w ramach umowy cywilnoprawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 34/17

ZARZĄDZENIE NR 34/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 03 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na wolne stanowisko Konsultanta – Koordynatora projektu w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa Aktywni na rynku pracy Działanie : Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie: Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 33/17

ZARZĄDZENIE NR 33/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 32/17

ZARZĄDZENIE NR 32/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i konfigurację fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 31/17

ZARZĄDZENIE NR 31/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług będących formami wsparcia w postaci: indywidualnych porad prawnych, indywidualnych porad psychologicznych oraz wsparcia terapeutycznego indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, służących przezwyciężeniu nieporadności życiowej dla osób niesamodzielnych w tym starszych i niepełnosprawnych oraz osób z ich otoczenia, w ramach projektu "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 30/17

ZARZĄDZENIE NR 30/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach umowy zlecenia Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 29/17

 

ZARZĄDZENIE NR 29/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na animatora osiedlowego w ramach umowy cywilnoprawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 28/17

ZARZĄDZENIE NR 28/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i konfigurację fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w związku z realizacją projektów ,,Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń” realizowanego i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych oraz ,,Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPR w Toruniu” realizowanego i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

(pobierz w formacie pdf)

 


Zarządzenie Nr 27/17

 

ZARZĄDZENIE NR 27/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia  w sprawie powołania Komisji, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum” realizowanego i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

(pobierz w formacie pdf)

 


Zarządzenie Nr 26/17

 

ZARZĄDZENIE NR 26/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum” realizowanego i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

(pobierz w formacie pdf)

 


Zarządzenie Nr 25/17

 

ZARZĄDZENIE NR 25/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie upoważnienia rzecznika prasowego do wyłącznego kontaktowania się z mediami oraz przypomnienia pracownikom zatrudnionym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu o obowiązujących przepisach wewnętrznych.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 24/17

ZARZĄDZENIE NR 24/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na animatora osiedlowego w ramach umowy cywilnoprawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 23/17

ZARZĄDZENIE NR 23/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na stanowisko urzędnicze Podinspektora w wymiarze pełnego etatu w Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 22/17

ZARZĄDZENIE NR 22/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 maja 2017r. w sprawie powołania Komisji, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Zespołu Interdyscylinarnego i grup roboczych (do 25 osób).

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 21/17

ZARZĄDZENIE NR 21/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku w ramach pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd”, którego realizatorem jest Gmina Miasta Toruń

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 20/17

ZARZĄDZENIE NR 20/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. monitorowania trudnej sytuacji rodziny zamieszkującej na terenie Podgórza..

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 19/17

ZARZĄDZENIE NR 19/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 25 maja 2017r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 18/17

ZARZĄDZENIE NR 18/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 15 maja 2017r. w sprawie powołania Komisji, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tyś. euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację na terenie kraju – w roku 2017 – wypoczynku letniego dla 220 dzieci z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 17/17

ZARZĄDZENIE NR 17/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia oznaczenia komórek organizacyjnych dla poszczególnych działów, zespołów i stanowisk Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 16/17

ZARZĄDZENIE NR 16/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie powołania Komisji, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 15/17

ZARZĄDZENIE NR 15/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie powołania Komisji, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 14/17


ZARZĄDZENIE NR 14/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na animatora osiedlowego w ramach umowy cywilnoprawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 13/17


ZARZĄDZENIE NR 13/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na wolne stanowisko Konsultanta – Specjalistę ds. rozliczeń w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa Aktywni na rynku pracy Działanie : Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie: Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 12/17

ZARZĄDZENIE NR 12/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)
(Załącznik nr 1 w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 11/17

 

ZARZĄDZENIE NR 11/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie powołania Komisji, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro, którego przedmiotem jest wykonanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu „ Budowa windy, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania z budynku domu dziecka na budynek wielorodzinny z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej i mieszkania wspomagane dla osób bezdomnych z usługami oraz termomodernizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu”, aplikującego w ramach Osi priorytetowej 6.Solidarne społeczeństwa i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną. Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w Infrastrukturę społeczną, Schemat : inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 10/17

 

ZARZĄDZENIE NR 10/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 3 kwietnia 2017 w sprawie przeprowadzenia szkolenia okresowego dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

(pobierz w formacie pdf)
(Załącznik nr 1 w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 9/17

 

ZARZĄDZENIE NR 9/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu na stanowisko urzędnicze Inspektora w Dziale Finansowo – Księgowym w wymiarze pełnego etatu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 8/17

 

ZARZĄDZENIE NR 8/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na stanowisko asystenta rodziny i psychologa w ramach umów cywilnoprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 7/17

 

ZARZĄDZENIE NR 7/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Kwalifikującego do oceny zasadności skierowań mieszkańców miasta Torunia do domów pomocy społecznej i zatwierdzenia Regulaminu Pracy Zespołu Kwalifikującego.

(pobierz w formacie pdf)


Zarządzenie Nr 6/17

 

ZARZĄDZENIE NR 6/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli i oceny realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej zleconych przez Gminę Miasta Torunia.

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 5/17

ZARZĄDZENIE NR 5/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu klubu samopomocy dla 10 osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 10 osób z ich otoczenia, w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń”, w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Podziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 4/17

ZARZĄDZENIE NR 4/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na dwóch animatorów osiedlowych w ramach umowy cywilnoprawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 3/17

ZARZĄDZENIE NR 3/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Oceniającego w otwartym naborze partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie Gmina Miasta Toruń, reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu dla wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Podziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 2/17

ZARZĄDZENIE NR 2/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach umowy cywilnoprawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 1/17

ZARZĄDZENIE NR 1/17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Oceniającego w otwartym naborze partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie Gmina Miasta Toruń, reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu dla wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, w ramach Działania 9.1Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Podziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

(pobierz w formacie pdf)

Zmieniony: piątek, 18 października 2019 16:44  
Statystyki:
Kto jest online: