Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

2016

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr 52/16

ZARZĄDZENIE NR 52/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 grudnia 2016 roku uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. wydzielenia ze struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu Pionu Świadczeń Socjalnych.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 51/16

ZARZĄDZENIE NR 51/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 grudnia 2016 roku uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu 500 +.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 50/16

ZARZĄDZENIE NR 50/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia oznaczenia komórek organizacyjnych dla poszczególnych działów, zespołów i stanowisk Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 49/16

ZARZĄDZENIE NR 49/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa –- realizacja w roku 2017/2018 zadania w formie przygotowania i dostarczania (dowozu) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w okresie od 9 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. dziesięciu dwudaniowych ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób - uczestników Klubu Samopomocy na Podgórzu, w związku z realizacją projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 48/16

ZARZĄDZENIE NR 48/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na dwóch asystentów rodziny w ramach umów cywilnoprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 47/16

ZARZĄDZENIE NR 47/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na dwóch animatorów osiedlowych w ramach umowy cywilnoprawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 46/16

ZARZĄDZENIE NR 46/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na ostatni dzień roku obrotowego oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołu spisowego.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 45/16

ZARZĄDZENIE NR 45/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru wewnętrznego na stanowisko Podinspektora w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w wymiarze ½ etatu

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 44/16

ZARZĄDZENIE NR 44/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, którego realizatorem jest Gmina Miasta Toruń.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 43/16

ZARZĄDZENIE NR 43/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w procedurze o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, prowadzonej według zasad określonych w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), której wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, której przedmiotem jest usługa polegająca na świadczeniu całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych w rodzinnych domach pomocy.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 42/16

ZARZĄDZENIE NR 42/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 41/16

ZARZĄDZENIE NR 41/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa - realizacja w roku 2017 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 34 000 zestawów obiadowych.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 40/16

ZARZĄDZENIE NR 40/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności naboru ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu na wolne stanowiska pomocnicze Aspiranta pracy socjalnej – animatora oraz Pedagoga – terapeuty w Klubie Samopomocy w wymiarze ¾ etatu w Projekcie „ Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 201-2020, Oś priorytetowa 9, Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

(pobierz w formacie pdf)

 

Zarządzenie Nr 39/16

ZARZĄDZENIE NR 39/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na wolne stanowisko Podinspektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 38/16

ZARZĄDZENIE NR 38/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności naboru ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu na wolne stanowiska pomocnicze Aspiranta pracy socjalnej – animatora oraz Pedagoga – terapeuty w Klubie Samopomocy w wymiarze ¾ etatu w Projekcie „ Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 201-2020, Oś priorytetowa 9, Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 37/16

ZARZĄDZENIE NR 37/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie powołania  Komisji przetargowej w postępowaniu poniżej 30 tyś euro, którego przedmiotem jest wykonanie Studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu „ Remont i przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo – wychowawczą przy ul. PCK 10 w Toruniu”, aplikującego w ramach  Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczna, Schemat: Placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodzinne domy dziecka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014- 2020.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 36/16

ZARZĄDZENIE NR 36/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie powołania  Komisji przetargowej w postępowaniu poniżej 30 tyś euro, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego  dla nowo tworzonej jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Toruń – Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 35/16

ZARZĄDZENIE NR 35/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie powołania  Komisji przetargowej w postępowaniu poniżej 30 tyś euro, którego przedmiotem jest dostawa oprogramowania dla nowo tworzonej jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Toruń – Toruńskiego Centrum Świadczeń rodzinie.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 34/16

ZARZĄDZENIE NR 34/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie powołania  Komisji do przeprowadzania czynności naboru wewnętrznego na stanowisko Głównego Księgowego w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 33/16

ZARZĄDZENIE NR 33/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na wolne stanowisko Inspektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 32/16

ZARZĄDZENIE NR 32/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na wolne stanowisko Konsultant – Koordynator merytoryczny Klubu Samopomocy w Projekcie „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020” Oś Priorytetowa 9, Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 31/16

ZARZĄDZENIE NR 31/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 30/16

ZARZĄDZENIE NR 30/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zabezpieczenia dokumentacji służbowej, pieczęci oraz sprzętu komputerowego – laptopów oraz utrzymania w czystości i porządku stanowiska pracy.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 29/16

ZARZĄDZENIE NR 29/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 października 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. udzielania pomocy i wsparcia oraz dalszego planu działania rodzinie zamieszkującej na terenie Bydgoskiego Przedmieścia.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 28/16

ZARZĄDZENIE NR 28/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 września 2016 r.w sprawie wprowadzenia oznaczenia komórek organizacyjnych dla poszczególnych działów, zespołów i stanowisk Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 27/16

ZARZĄDZENIE NR 27/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmiany zasad przyznawania wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016 w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, którego realizatorem jest Gmina Miasta Toruń.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 26/16

ZARZĄDZENIE NR 26/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)
(Załącznik nr 1 w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 25/16

ZARZĄDZENIE NR 25/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 12 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na animatora osiedlowego w ramach umowy cywilnoprawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)

 

Zarządzenie Nr 24/16

ZARZĄDZENIE NR 24/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 7 września 2016 r. w sprawie powołania komisji socjalnej

(pobierz w formacie pdf)

 

Zarządzenie Nr 23/16

ZARZĄDZENIE NR 23/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)

 

Zarządzenie Nr 22/16

ZARZĄDZENIE NR 22/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

 

Zarządzenie Nr 21/16

ZARZĄDZENIE NR 21/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i dwóch asystentów rodziny w ramach umów cywilnoprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 20/16

ZARZĄDZENIE NR 20/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie powołania  Komisji do przeprowadzania czynności naboru na stanowisko asystenta rodziny i psychologa w ramach umów cywilnoprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 19/16

ZARZĄDZENIE NR 19/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 6 maja 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. udzielania pomocy i wsparcia Panu Mariuszowi Niewiadomskiemu

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 18/16

ZARZĄDZENIE NR 18/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wydzielenia ze struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu Pionu Świadczeń Socjalnych.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 17/16

ZARZĄDZENIE NR 17/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 16/16

ZARZĄDZENIE NR 16/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku w ramach pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd” , którego realizatorem jest Gmina Miasta Toruń.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 15/16

ZARZĄDZENIE NR 15/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest świadczenie usług opiekuńczych i bytowych dla 12 osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych w rodzinnych domach pomocy.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 14/16

ZARZĄDZENIE NR 14/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)
(Załącznik nr 1 w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 13/16

ZARZĄDZENIE NR 13/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji socjalnej.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 12/16

ZARZĄDZENIE NR 12/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

(Załącznik nr 1 w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 11/16

ZARZĄDZENIE NR 11/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na stanowisko urzędnicze Informatyka w pełnym wymiarze czasu pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 10/16

ZARZĄDZENIE NR 10/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na stanowisko urzędnicze Podinspektora w Dziale Świadczeń Alimentacyjnych oraz cztery stanowiska Podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych w pełnym wymiarze czasu pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 9/16

ZARZĄDZENIE NR 9/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na 13 stanowisk urzędniczych Podinspektora w pełnym wymiarze czasu pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 8/16

ZARZĄDZENIE NR 8/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

(pobierz w formacie pdf)

(Załącznik nr 1 w formacie pdf)

(Załącznik nr 2 w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 7/16

ZARZĄDZENIE NR 7/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 6/16

ZARZĄDZENIE NR 6/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 5/16

ZARZĄDZENIE NR 5/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do przeprowadzania czynności naboru na pomocnicze stanowisko – Pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 4/16

ZARZĄDZENIE NR 4/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 5 lutego 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu 500 +

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 3/16

ZARZĄDZENIE NR 3/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz zasad przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej

(pobierz w formacie pdf)

Załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 2/16

ZARZĄDZENIE NR 2/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.>

(pobierz w formacie pdf)

Zarządzenie Nr 1/16

ZARZĄDZENIE NR 1/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Oceniającego w otwartym naborze partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie Gmina Miasta Toruń, dla wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń”, w ramach Działania 9.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych, Podziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

(pobierz w formacie pdf)

Zmieniony: piątek, 18 października 2019 16:45  
Statystyki:
Kto jest online: