Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.US.2611.17.2019 - realizacja usługi świadczenia indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnych Planów Działania) dla 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi świadczenia indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnych Planów Działania) dla 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w ramach projektu pn. ,,Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Treść ogłoszenia

Warunki zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy przedmiot zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Wykaz doświadczenia do realizacji zamówienia

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu wymagań związanych z klauzulą społeczną

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące RODO

Załącznik nr 7 - Projekt istotnych warunków umownych

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o spełnianiu wymagań

Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne

Zmieniony: czwartek, 05 grudnia 2019 11:43  
Statystyki:
Kto jest online: