Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

procedura dotycząca przyznania pomocy w formie zasiłku stałego

Email Drukuj PDF

Procedura dotycząca przyznania pomocy          
w formie ZASIŁKU STAŁEGO

Sprawę załatwia:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

ul. Słowackiego 118A

tel. centrala     56 650 85 65

56 650 85 66

56 645 09 88

fax   56 648 64 47

tel. sekretariat 56 650 85 62

56 650 85 63

1. Rejon Pomocy Środowiskowej Nr I

Toruń, ul. Mickiewicza 30

tel. 56 620 03 97

56 622 48 62

56 621 10 28

56 620 01 15

56 620 01 18

56 620 01 21

2. Rejon Pomocy Środowiskowej Nr II

Toruń, ul. Okólna 169

tel. 56 654 75 18

Toruń, ul. Poznańska 95

tel. 56 6547519

3. Rejon Pomocy Środowiskowej Nr III

Toruń, ul. Fałata 36/46

tel. 56 654 27 21

654 27 22

56 620 01 29

56 620 01 36

56 620 01 57

56 655 66 04

56 655 66 05

4. Rejon Pomocy Środowiskowej Nr IV

Toruń, ul. Rydygiera 30/32

tel. 56 659 99 38

56 645 79 09

Godziny przyjmowania interesantów przez Rejony Pomocy Środowiskowej

(kontakt z pracownikiem socjalnym)

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek od 7.30 – 9.00

Dyżur pracownika do spraw pierwszego kontaktu:

poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 – 15.30

wtorek 7.30 – 16.00

piątek 7.30 – 15.00

Procedura postępowania:

 1. Osoba ubiegająca się o zasiłek stały składa pisemny wniosek z wymaganą dokumentacją
  w siedzibach Rejonów Pomocy Środowiskowej I – IV lub w siedzibie MOPR przy ul. Słowackiego 118A  lub u pracownika socjalnego. Niezbędne druki dostępne są  siedzibach Ośrodku Pomocy Społecznej lub na stronie internetowej MOPR
  .
 2. Wniosek jest rejestrowany w miejscu jego złożenia i przekazywany właściwemu pracownikowi socjalnemu z danego rejonu.
 3. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w umówionym terminie (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku) w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
 4. Wywiad środowiskowy wraz z wymaganą dokumentacją stanowi podstawę do wprowadzenia danych do systemu informatycznego przez pracownika Rejonu Pomocy Środowiskowej i wydania decyzji administracyjnej o przyznaniu zasiłku stałego. Wydanie decyzji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku braku wymaganych dokumentów termin rozpatrzenia wniosku zostaje przedłużony, z zastrzeżeniem art.106 ust7-11 Ustawy o pomocy społecznej.
 5. Decyzja administracyjna o przyznaniu zasiłku stałego stanowi podstawę wypłaty świadczenia.
 6. Przekazanie decyzji administracyjnej wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru (pocztą lub przez pracownika socjalnego lub odebrana osobiście przez klienta).

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta):

 1. Protokół z ustnego zgłoszenia wniosku lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku stałego (załącznik nr 9).
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu.
 3. Orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy.
 4. Wnioskodawca może wraz z wnioskiem przedłożyć dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy, według wzorów stanowiących załączniki od 1 do procedury.
 5. Inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Informacje na temat stanu sprawy można uzyskać u pracownika socjalnego prowadzącego sprawę.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

 1. Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 2. Kopia orzeczenia zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy (oryginał do wglądu) – jeżeli nie zostało załączone do wniosku.
 3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy, o których mowa
  w załącznikach od 1-8 procedury w razie nie przedłożenia ich wraz z wnioskiem).
 4. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony, które określa pracownik socjalny.
 5. Zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który ją wydał w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Odwołanie można złożyć w Rejonach Pomocy Środowiskowej I – IV lub w siedzibie MOPR
w Toruniu ul. Słowackiego 118A . Odwołanie nie podlega opłatom. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania.

Z dniem doręczenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Toruniu oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r.
  w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Załączniki:

 1. Wzór oświadczenia o stanie majątkowym.
 2. Wzór zaświadczenia o wysokości dochodu z tytułu zatrudnienia.
 3. Wzór zaświadczenia o wysokości dochodu z tytułu: umowy agencyjnej, umowy o dzieło, umowa zlecenie.
 4. Wzór oświadczenia o wysokości dochodu z tytułu zatrudnienia.
 5. Wzór oświadczenia wysokości dochodu z tytułu: umowy agencyjnej, umowy o dzieło, umowa zlecenie.
 6. Wzór oświadczenia o wysokości dochodu jednorazowego, otrzymanego jednorazowo należnego za dany okres.
 7. Wzór oświadczenia o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 8. Wzór oświadczenia o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej (prowadzonej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osobę fizyczną).
 9. Wzór oświadczenie dot. wyrażenia zgody do przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze świadczeń MOPR.

Informacje dodatkowe dla klienta:

Zasiłek stały przysługuje:

1. Pełnoletniej osobie prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe jeżeli jej dochód nie przekracza kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 634 zł i która jednocześnie jest:

- niezdolna do pracy z powodu wieku, tj. osiągnęła wiek określony w art. 24 oraz w art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

- całkowicie niezdolna do pracy lub całkowicie niezdolna do pracy i samodzielnej egzystencji, co musi być potwierdzone orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS albo legitymuje się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stwierdzonym orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności albo jest zaliczona do I lub II grupy inwalidów.

2. Pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, której dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wynoszącego 514 zł i która jednocześnie jest:

- całkowicie niezdolna do pracy lub całkowicie niezdolna do pracy i samodzielnej egzystencji, co musi być potwierdzone orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS albo jest zaliczona do I lub II grupy inwalidów albo legitymuje się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stwierdzonym orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;

- niezdolna do pracy z powodu wieku, tj. osiągnęła wiek określony w
art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek stały nie przysługuje w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

 

 

Zmieniony: piątek, 17 listopada 2023 22:42  
Statystyki:
Kto jest online: