Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.US.2611.20.2019 - usługa realizacji działań w ramach aktywizacji zawodowej dla 32 osób, projektu „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych” z EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społec

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi realizacji działań w ramach aktywizacji zawodowej tj. szkoleń/kursów zawodowych, staży zawodowych oraz pośrednictwa pracy dla 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

 

Treść ogłoszenia

Warunki zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy RODO

Oświadczenie o spełnianiu wymagań związanych z klauzulą społeczną

Projekt istotnych warunków umownych

WZÓR umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

Projekt istotnych warunków umowy o staż

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: wtorek, 31 grudnia 2019 13:29  
Statystyki:
Kto jest online: