Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Procedura dotycząca przyznania pomocy w formie ZASIŁKU CELOWEGO

Email Drukuj PDF

Procedura dotycząca przyznania pomocy
w formie ZASIŁKU CELOWEGO

Sprawę załatwia:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

ul. Słowackiego 118A

tel. centrala 56 650 85 65

56 650 85 66

56 645 09 88

fax 56 648 64 47

tel. sekretariat 56 650 85 62

56 650 85 63

1. Rejon Pomocy Środowiskowej Nr I

Toruń, ul. Mickiewicza 30

tel. 56 620 03 97

56 622 48 62

56 621 10 28

56 620 01 15

56 620 01 18

56 620 01 21

2. Rejon Pomocy Środowiskowej Nr II

Toruń, ul. Okólna 169

tel. 56 654 75 18

Toruń, ul. Poznańska 95

tel. 56 6547519

3. Rejon Pomocy Środowiskowej Nr III

Toruń, ul. Fałata 36/46

tel. 56 654 27 21

654 27 22

56 620 01 29

56 620 01 36

56 620 01 57

56 655 66 04

56 655 66 05

4. Rejon Pomocy Środowiskowej Nr IV

Toruń, ul. Rydygiera 30/32

tel. 56 659 99 38

56 645 79 09

Godziny przyjmowania interesantów przez Rejony Pomocy Środowiskowej

(kontakt z pracownikiem socjalnym)

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek od 7.30 – 9.00

Dyżur pracownika do spraw pierwszego kontaktu:

poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 – 15.30

wtorek 7.30 – 16.00

piątek 7.30 – 15.00

Procedura postępowania:

1. Osoba ubiegająca się o zasiłek celowy składa pisemny wniosek z wymaganą dokumentacją
w siedzibach Rejonów Pomocy Środowiskowej I – IV lub w siedzibie MOPR przy ul. Słowackiego 118A  lub u pracownika socjalnego.

Niezbędne druki dostępne są w siedzibach Ośrodku Pomocy Społecznej lub na stronie internetowej MOPR www.mopr.torun.pl.

2. Wniosek jest rejestrowany w miejscu jego złożenia i przekazywany właściwemu pracownikowi socjalnemu z danego rejonu.

3. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w umówionym terminie (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku) w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

4. Wywiad środowiskowy wraz z wymaganą dokumentacją stanowi podstawę do wprowadzenia danych do systemu informatycznego przez pracownika Rejonu Pomocy Środowiskowej i wydania decyzji administracyjnej o przyznaniu zasiłku celowego. Wydanie decyzji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku braku wymaganych dokumentów termin rozpatrzenia wniosku zostaje przedłużony.

5. Decyzja administracyjna o przyznaniu zasiłku celowego stanowi podstawę wypłaty świadczenia.

6. Przekazanie decyzji administracyjnej wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru (pocztą lub przez pracownika socjalnego lub odebrana osobiście przez klienta).

7. Osoba ubiegająca się o zasiłek celowy składa pisemny wniosek z wymaganą dokumentacją
w siedzibach Rejonów Pomocy Środowiskowej I – IV lub w siedzibie MOPR przy ul. Słowackiego 118A  lub u pracownika socjalnego.

Niezbędne druki dostępne są w siedzibach Ośrodku Pomocy Społecznej lub na stronie internetowej MOPR www.mopr.torun.pl.

8. Wniosek jest rejestrowany w miejscu jego złożenia i przekazywany właściwemu pracownikowi socjalnemu z danego rejonu.

9. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w umówionym terminie (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku) w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

10. Wywiad środowiskowy wraz z wymaganą dokumentacją stanowi podstawę do wprowadzenia danych do systemu informatycznego przez pracownika Rejonu Pomocy Środowiskowej i wydania decyzji administracyjnej o przyznaniu zasiłku celowego. Wydanie decyzji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku braku wymaganych dokumentów termin rozpatrzenia wniosku zostaje przedłużony.

11. Decyzja administracyjna o przyznaniu zasiłku celowego stanowi podstawę wypłaty świadczenia.

12. Przekazanie decyzji administracyjnej wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru (pocztą lub przez pracownika socjalnego lub odebrana osobiście przez klienta).

13. Osoba ubiegająca się o zasiłek celowy składa pisemny wniosek z wymaganą dokumentacją w siedzibach Rejonów Pomocy Środowiskowej I – IV lub w siedzibie MOPR przy ul. Słowackiego 118A  lub u pracownika socjalnego.

Niezbędne druki dostępne są w siedzibach Ośrodku Pomocy Społecznej lub na stronie internetowej MOPR www.mopr.torun.pl.

14. Wniosek jest rejestrowany w miejscu jego złożenia i przekazywany właściwemu pracownikowi socjalnemu z danego rejonu.

15. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w umówionym terminie (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku) w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

16. Wywiad środowiskowy wraz z wymaganą dokumentacją stanowi podstawę do wprowadzenia danych do systemu informatycznego przez pracownika Rejonu Pomocy Środowiskowej i wydania decyzji administracyjnej o przyznaniu zasiłku celowego. Wydanie decyzji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku braku wymaganych dokumentów termin rozpatrzenia wniosku zostaje przedłużony.

17. Decyzja administracyjna o przyznaniu zasiłku celowego stanowi podstawę wypłaty świadczenia.

18. Przekazanie decyzji administracyjnej wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru (pocztą lub przez pracownika socjalnego lub odebrana osobiście przez klienta).

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Protokół z ustnego zgłoszenia wniosku lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku celowego (załącznik nr 9).

2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu.

3. Wnioskodawca może wraz z wnioskiem przedłożyć dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy, według wzorów stanowiących załączniki od 1 do 8 procedury.

4. Inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Informacje na temat stanu sprawy można uzyskać u pracownika socjalnego prowadzącego sprawę.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1. Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego.

2. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy, o których mowa
w załącznikach od 1-8 procedury w razie nie przedłożenia ich wraz z wnioskiem.

3. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową strony, które określa pracownik socjalny.

4. Zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który ją wydał w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. Odwołanie można złożyć w Rejonach Pomocy Środowiskowej I – IV lub w siedzibie MOPR w Toruniu ul. Słowackiego 118A  . Odwołanie nie podlega opłatom. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania.
Z dniem doręczenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Toruniu oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna

1. Art. 8 ust. 1, art. 14, art. 17 ust. 1 pkt 5 – 8, art. 39 – 40, art. 102, art. 106, art. 107 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r.
w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

4. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Załączniki

1. Wzór oświadczenia o stanie majątkowym.

2. Wzór zaświadczenia o wysokości dochodu z tytułu zatrudnienia.

3. Wzór zaświadczenia o wysokości dochodu z tytułu: umowy agencyjnej, umowy o dzieło, umowa zlecenie.

4. Wzór oświadczenia o wysokości dochodu z tytułu zatrudnienia.

5. Wzór oświadczenia wysokości dochodu z tytułu: umowy agencyjnej, umowy o dzieło, umowa zlecenie.

6. Wzór oświadczenia o wysokości dochodu jednorazowego, otrzymanego jednorazowo należnego za dany okres.

7. Wzór oświadczenia o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej
(w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych).

8. Wzór oświadczenia o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej (prowadzonej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

9. Wzór oświadczenie dot. wyrażenia zgody do przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze świadczeń MOPR.

Informacje dodatkowe dla klienta :

Zasiłek celowy przysługuje na konkretny cel, którego osiągnięcie ma zaspokoić niezbędną potrzebę  życiową. W ustawie o pomocy społecznej wskazano koszty, jakie mogą być pokryte w części lub całości w ramach zasiłku celowego i są to koszty: zakupu żywności, leków
i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów
i napraw w mieszkaniu, a także koszty pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego. Ubiegając się o zasiłek celowy, należy spełnić kryterium dochodowe.
W przypadku osoby samotnej zasiłek celowy przysługuje, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 634 zł (2016 r.).

Natomiast osobie w rodzinie przysługuje zasiłek celowy, jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł (2016 r.), tj. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie. Rodzinie, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego rodziny (łączna suma kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie) również przysługuje zasiłek celowy.

W ustawie o pomocy społecznej, mowa jest również o możliwości przyznania zasiłku celowego niezależnie od dochodu. Pierwszy przypadek dotyczy przyznania zasiłku celowego w celu realizacji kontraktu socjalnego (wypłacany jest do 2 miesięcy od dnia, kiedy osoba objęta kontraktem podjęła zatrudnienie). Drugi przypadek mówiący o tym, że zasiłek celowy może być przyznany niezależnie od dochodu, to sytuacja, kiedy osoba albo rodzina poniosły starty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Załącznik nr 1 do procedury MOPR Toruń

.......................................,dnia............

(miejscowość)

.................................................................

(imię i nazwisko)

.................................................................

.................................................................

(adres)

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM1)

Ja, ..........................................................................................................................................,

(imię i nazwisko)

urodzony(-na) .........................................................................................................................

(data i miejscowość)

oświadczam, że na stan majątkowy mojej rodziny/mój2) składają się:

I. Nieruchomości:

- lokal mieszkalny (wielkość w [m2], tytuł prawny) [1]

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

- dom (wielkość w [m2], tytuł prawny)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

- place, działki (powierzchnia w [m2])

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

- gospodarstwo rolne (rodzaj, liczba hektarów, w tym przeliczeniowych)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

II. Ruchomości:

- samochody (typ, rocznik, wartość szacunkowa)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

- maszyny (rodzaj, wartość szacunkowa)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

- inne (rodzaj, wartość szacunkowa)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

III. Posiadane zasoby:

- pieniężne (oszczędności, papiery wartościowe itp. - wartość nominalna)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

- przedmioty wartościowe (wartość szacunkowa)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

IV. Inne, dodatkowe informacje o stanie majątkowym:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

..................................................

(podpis)


Załącznik nr 2 do procedury MOPR Toruń

……………………………………….

pieczęć zakładu pracy

ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODU

(z tytułu zatrudnienia)

w miesiącu*………………

Pan/i/……………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko/

Zam. ………………………………………………………………………………………….................

/adres/

jest zatrudniony……………………………………………………………………………………….….

/adres zakładu pracy/

na podstawie umowy o pracę……………………………………………………………………………

/wpisać okres, na jaki została zawarta/

uzyskał(a) dochód w wysokości:

1. przychód .…………………………..……..zł

2. składka na ubezpieczenie zdrowotne …………………..…..…….........zł

3. składki na ubezpieczenia społeczne ……………………....……….....zł

4. zaliczka na podatek dochodowy …………………………….........zł

DOCHÓD NETTO /1-2-3-4/ ………….…………………………zł

1. dochód jednorazowy uzyskany w okresie ostatnich 12 miesięcy ** ..............................................zł

2. dochód za okres*** od.....................do.................... ............................................zł

3. kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób ………………………..…..zł

....................................................

(pieczęć i podpis pracodawcy)

* Dotyczy faktycznie wypłaconego świadczenia,

**Dochód jednorazowy jest to dochód nie będący świadczeniem charakterze periodycznym /przykładowo: nagroda za osiągnięcia zawodowe

***Dochód należny za dany okres jest to dochód nie będący świadczeniem o charakterze periodycznym ale należny za dany okres /przykładowo: „13-tka”

Załącznik nr 3 do procedury MOPR Toruń

……………………………………….

pieczęć zakładu pracy

ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODU

(umowa agencyjna, umowa o dzieło, umowa zlecenia)

w miesiącu………...............………*

Pan/i/……………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko/

zam…………………………………………………………………………………………….................

/adres/

na podstawie umowy …………...................................………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

/wpisać właściwą umowę oraz okres, na jaki została zawarta/

uzyskał(a) dochód w wysokości:

1. przychód .………………………….…….. zł

2. składka na ubezpieczenie zdrowotne …………………..…..……........ zł

3. składki na ubezpieczenia społeczne ……………………....……….... zł

4. zaliczka na podatek dochodowy ……………………………........ zł

DOCHÓD NETTO /1-2-3-4/ ………….…………………………zł

1. dochód jednorazowy uzyskany w okresie ostatnich 12 miesięcy ......................................

2. dochód za okres od ........................... do ............................ ...................................... zł

3. kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób …………………..…..…..

....................................................

(pieczęć i podpis pracodawcy)

* dotyczy faktycznie wypłaconego świadczenia

**Dochód jednorazowy jest to dochód nie będący świadczeniem charakterze periodycznym /przykładowo: nagroda za osiągnięcia zawodowe

****Dochód należny za dany okres jest to dochód nie będący świadczeniem o charakterze periodycznym ale należny za dany okres /przykładowo: „13-tka

Załącznik nr 4 do procedury MOPR Toruń

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODU

(z tytułu zatrudnienia)

w ………………

/podać miesiąc*/

Jestem zatrudniony ……………………………………………………………………………..

/adres zakładu pracy/

na czas……………………………………od dnia …………………..do dnia…………............

i uzyskałem/am:

1. przychód .………………………….……...zł

2. składka na ubezpieczenie zdrowotne …………………..…..…….........zł

3. składki na ubezpieczenia społeczne ……………………....……….....zł

4. zaliczka na podatek dochodowy …………………………….........zł

DOCHÓD/przychód pomniejszony o ………….…………………………zł

składki i zaliczkę, o których mowa w pkt.2,3 i4/

1. dochód jednorazowy uzyskany w okresie ostatnich 12 miesięcy *** ..................................

2. dochód za okres****od.....................do.................... ..........................................

3. kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób …………………………..zł

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia**

 

...............................................................

.............................................................

data, podpis i pieczęć przyjmującego oświadczenie

data i podpis składającego oświadczenie

 

* dotyczy faktycznie wypłaconego świadczenia

**art. 233 § 1 k.k (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137).

***Dochód jednorazowy jest to dochód nie będący świadczeniem charakterze periodycznym przykładowo: nagroda za osiągnięcia zawodowe

****Dochód należny za dany okres jest to dochód nie będący świadczeniem o charakterze periodycznym ale należny za dany okres /przykładowo: wyrównanie


Załącznik nr 5 do procedury MOPR Toruń


Toruń, dnia..........................

......................................................

/imię i nazwisko/

...........................................................

/adres/

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODU

(umowa agencyjna, umowa o dzieło, umowa zlecenia)

w……………………..

/podać miesiąc*/

Pracuję na podstawie umowy ……………………………zawartej z …………………………

/rodzaj umowy/ /nazwa strony umowy/

i uzyskałem/am:

1. przychód .………………………….……..zł

2. składka na ubezpieczenie zdrowotne …………………..…..……........zł

3. składki na ubezpieczenia społeczne ……………………....……….....zł

4. zaliczka na podatek dochodowy …………………………….........zł

1. dochód jednorazowy uzyskany w okresie ostatnich 12 miesięcy *** .............................zł

2. dochód za okres**** od.....................do.................... .........................................zł

3. kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób …………………………zł

DOCHÓD /przychód pomniejszony o

składki i zaliczkę, o których mowa w pkt. 2, 3 i 4/ ………….…………………………zł

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia**

 

...............................................................

.............................................................

data, podpis i pieczęć przyjmującego oświadczenie

data i podpis składającego oświadczenie

 

* dotyczy faktycznie wypłaconego świadczenia

**art. 233 § 1 k.k (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137).

***Dochód jednorazowy jest to dochód nie będący świadczeniem charakterze periodycznym /przykładowo: nagroda za osiągnięcia zawodowe

****Dochód należny za dany okres jest to dochód nie będący świadczeniem o charakterze periodycznym ale należny za dany okres / przykładowo: wyrównanie emerytury lub renty/.

Załącznik nr 6 do procedury MOPR Toruń

Toruń, dnia..........................

..........................................................

/imię i nazwisko/

...........................................................

/adres/

Oświadczenie strony o wysokości dochodu jednorazowego/wysokości uzyskanego jednorazowo dochodu należnego za dany okres*

W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie* uzyskałem(am)/ dochodu jednorazowego lub należnego za dany okres z tytułu:

1. ………………………………………………………………………………………..
na kwotę……………….., data uzyskania…………(za okres od…………..do………………)

2. ………………………………………………………………………………………...
na kwotę……………….., data uzyskania………………..(za okres od………do……………)

3. ………………………………………………………………………………………..
na kwotę……………….., data uzyskania………………..(za okres od………do……………)

4. …………………………………………………………………………………
na kwotę……………….., data uzyskania………………..(za okres od………do……………)

Do oświadczenia dołączam następujące dokumenty:

  1. ………………………………………………………
  2. …………………………………………………..…..
  3. ………………………………………………………
  4. ……………………………………………………....

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia**

 

...............................................................

.............................................................

data, podpis i pieczęć przyjmującego oświadczenie

data i podpis składającego oświadczenie

 

* wybrać właściwe

**art. 233 § 1 k.k (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137)

Załącznik nr 7 do procedury MOPR Toruń

Toruń, dnia..........................

......................................................

/imię i nazwisko/

...........................................................

/adres/

Oświadczenie o wysokości

w……………………..

/podać rok/

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych w…....……………. roku wynosił:…………………, w tym:

1 kwota przychodu: …………………..

2 kwota kosztów uzyskania przychodu ……………….….

3 kwota różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego zyskania:………………........…..

4 kwota dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza: …………..

5 kwota odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne: ................………..

6 kwota należnego podatku:……………………………..

7 kwota odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej: …….......…………...

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*

 

...............................................................

.......................................................

data, podpis i pieczęć przyjmującego oświadczenie

data i podpis składającego

oświadczenie

*art. 233 § 1 k.k (Dz. U. z 2016 r. poz.1137).

 Załącznik nr 8 do procedury MOPR Toruń

Toruń, dnia..........................

......................................................

/imię i nazwisko/

...........................................................

/adres

Oświadczenie o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

w……………………..

/podać miesiąc i rok/

Prowadzę działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Działalność jest opodatkowana w formie………………………………………….

/podać właściwą formę opodatkowania/

Dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w……………………….. wynosił…………

/podać miesiąc i rok/

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*

 

...............................................................

.............................................................

data, podpis i pieczęć przyjmującego oświadczenie

data i podpis składającego oświadczenie

 

*art. 233 § 1 k.k (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137)

Załącznik nr 9 do procedury MOPR Toruń

Toruń, dnia..........................

………………………………….

imię i nazwisko

………………………………….

data urodzenia

………………………………….

………………………………….

adres zamieszkania

………………………………….

………………………………….

adres pobytu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

w Toruniu

………………………………….

data wpływu, podpis

Wniosek

o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej

Proszę o przyznanie: …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uzasadnienie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczenie

Zobowiązuję się do niezwłocznego (nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia niniejszego wniosku) dostarczenia wszystkich wymaganych przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia mojej sprawy.

………………………

podpis

 1) Należy uwzględnić majątek objęty wspólnością ustawową oraz majątek odrębny.

2) Niepotrzebne skreślić.

 

Zmieniony: piątek, 17 listopada 2023 22:40  
Statystyki:
Kto jest online: