Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Procedura dotycząca przyznania pomocy w formie ZASIŁKU OKRESOWEGO

Email Drukuj PDF

Procedura dotycząca przyznania pomocy

w formie ZASIŁKU OKRESOWEGO

Sprawę załatwia:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

ul. Słowackiego 118A

tel. centrala 56 650 85 65

56 650 85 66

56 645 09 88

fax 56 648 64 47

tel. sekretariat 56 650 85 62

56 650 85 63

1. Rejon Pomocy Środowiskowej Nr I

Toruń, ul. Mickiewicza 30

tel. 56 620 03 97

56 622 48 62

56 621 10 28

56 620 01 15

56 620 01 18

56 620 01 21

2. Rejon Pomocy Środowiskowej Nr II

Toruń, ul. Okólna 169

tel. 56 654 75 18

Toruń, ul. Poznańska 95

tel. 56 6547519

3. Rejon Pomocy Środowiskowej Nr III

Toruń, ul. Fałata 36/46

tel. 56 654 27 21

654 27 22

56 620 01 29

56 620 01 36

56 620 01 57

56 655 66 04

56 655 66 05

4. Rejon Pomocy Środowiskowej Nr IV

Toruń, ul. Rydygiera 30/32

tel. 56 659 99 38

56 645 79 09

Godziny przyjmowania interesantów przez Rejony Pomocy Środowiskowej

(kontakt z pracownikiem socjalnym)

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek od 7.30 – 9.00

Dyżur pracownika do spraw pierwszego kontaktu:

poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 – 15.30

wtorek 7.30 – 16.00

piątek 7.30 – 15.00

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Protokół z ustnego zgłoszenia wniosku lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku okresowego (załącznik nr 9);

2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu;

3. Wnioskodawca może wraz z wnioskiem przedłożyć dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy, według wzorów stanowiących załączniki od 1 do 8 procedury;

4. Inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Informacje na temat stanu sprawy można uzyskać u pracownika socjalnego prowadzącego sprawę.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1. Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego.

2. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy, o których mowa
w załącznikach od 1-8 procedury w razie nie przedłożenia ich wraz z wnioskiem).

3. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.

4. Zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który ją wydał w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Toruniu ul. Słowackiego 118A . Odwołanie nie podlega opłatom.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Z dniem doręczenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Toruniu oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna

1. Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 14, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 38 ust. 1, art. 102, art. 106, art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r.
w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

4. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Procedura postępowania:

1. Osoba ubiegająca się o zasiłek okresowy składa pisemny wniosek z wymaganą dokumentacją w siedzibach Rejonów Pomocy Środowiskowej I – IV lub w siedzibie MOPR przy ul. Słowackiego 118A lub u pracownika socjalnego. Niezbędne druki dostępne są w siedzibach Ośrodku Pomocy Społecznej lub na stronie internetowej MOPR www.mopr.torun.pl.

2. Wniosek jest rejestrowany w miejscu jego złożenia i przekazywany właściwemu pracownikowi socjalnemu z danego rejonu.

3. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w umówionym terminie (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku) w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

4. Wywiad środowiskowy wraz z wymaganą dokumentacją stanowi podstawę do wprowadzenia danych do systemu informatycznego przez pracownika Rejonu Pomocy Środowiskowej i wydania decyzji administracyjnej o przyznaniu zasiłku okresowego. Wydanie decyzji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż
w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
W przypadku braku wymaganych dokumentów termin rozpatrzenia wniosku zostaje przedłużony.

5. Decyzja administracyjna o przyznaniu zasiłku okresowego stanowi podstawę wypłaty świadczenia.

6. Przekazanie decyzji administracyjnej wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru (pocztą lub przez pracownika socjalnego lub odebrana osobiście przez klienta).

Załączniki

1. Wzór oświadczenia o stanie majątkowym.

2. Wzór zaświadczenia o wysokości dochodu z tytułu zatrudnienia.

3. Wzór zaświadczenia o wysokości dochodu z tytułu: umowy agencyjnej, umowy o dzieło, umowa zlecenie.

4. Wzór oświadczenia o wysokości dochodu z tytułu zatrudnienia.

5. Wzór oświadczenia wysokości dochodu z tytułu: umowy agencyjnej, umowy o dzieło, umowa zlecenie.

6. Wzór oświadczenia o wysokości dochodu jednorazowego, otrzymanego jednorazowo należnego za dany okres.

7. Wzór oświadczenia o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych
w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych).

8. Wzór oświadczenia o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej (prowadzonej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

9. Wzór oświadczenie dot. wyrażenia zgody do przetwarzania danych osobowych
w związku z korzystaniem ze świadczeń MOPR.

Informacje dodatkowe dla klienta

Zasiłek okresowy przysługuje osobie lub rodzinie, która:

- znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji jak np. bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność, możliwość nabycia lub otrzymania uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego np. ZUS, KRUS,

- posiada niższe dochody niż kryterium dochodowe .

Osoba samotna może otrzymać zasiłek maksymalnie w wys. różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnej tj. 634 zł, a faktycznie uzyskiwanym dochodem, X 50%. Rodzina natomiast może otrzymać zasiłek okresowy do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny ( tj. 514 x liczba osób w rodzinie), a dochodem faktycznym rodziny X 50%. Minimalna kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Okres na jaki przyznaje się ww. zasiłek, ustalany jest przez ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

 

 

Zmieniony: piątek, 17 listopada 2023 22:38  
Statystyki:
Kto jest online: