Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

2020

Email Drukuj PDF
Zarządzenie nr 83/2020
ZARZĄDZENIE NR 83/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania mieszkania chronionego dla matek małoletnimi z dziećmi i kobiet w ciąży Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu
Załącznik do Regulaminu wewnętrznego

Zarządzenie nr 82/2020
ZARZĄDZENIE NR 82/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulamin działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Toruniu
Załącznik nr 1 do zarządzenia

Zarządzenie nr 81/2020

ZARZĄDZENIE NR 81/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz uchylenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zarządzenia

 


 

Zarządzenie nr 80/2020

ZARZĄDZENIE NR 80/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Miejskim Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 79/2020

ZARZĄDZENIE NR 79/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany organizacji pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu w warunkach stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Treść zarządzenia

 


Zarządzenie nr 78/2020

 

ZARZĄDZENIE NR 78/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na ostatni dzień roku obrotowego, powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołu spisowego

Treść zarządzenia

 


Zarządzenie nr 77/2020

 

ZARZĄDZENIE NR 77/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia corocznej inwentaryzacji sprzętu przekazanego umową przekazania zawartą pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu, powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołu spisowego w związku z realizacją zadań wynikających z ww. umowy.

Treść zarządzenia

 


 

Zarządzenie nr 76/2020

ZARZĄDZENIE NR 76/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa - realizacja w roku 2021 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu i wydawania ciepłego posiłku dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w ilości około 16700.

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 75/2020

ZARZĄDZENIE NR 75/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę realizacji działań w ramach aktywizacji zawodowej tj. szkoleń zawodowych, staży zawodowych oraz pośrednictwa pracy dla 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. ,,Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 74/2020

ZARZĄDZENIE NR 74/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektu: ,,Skuteczna aktywizacja – przyszłość rewelacja”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Treść zarządzenia

 


Zarządzenie nr 73/2020

ZARZĄDZENIE NR 73/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest dostawa i montaż wyposażenia poprawiającego ergonomię w środowisku pracy na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektu „Zdrowi i aktywni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.6. Zdrowy i aktywny region, Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców.

Treść zarządzenia

 


Zarządzenie nr 72/2020

ZARZĄDZENIE NR 72/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wyposażenie siedziby przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 82/84 w Toruniu w związku rozwojem sieci Domów dla matki z dzieckiem.

Treść zarządzenia

 


Zarządzenie nr 71/2020

ZARZĄDZENIE NR 71/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa - realizacja w roku 2021 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu ciepłego posiłku dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 70/2020

ZARZĄDZENIE NR 70/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i konfigurację fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych:
,,Aktywna Mama, aktywny Tata”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze;
,,Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT;

Treść zarządzenia

 


 

Zarządzenie nr 69/2020

ZARZĄDZENIE NR 69/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych /wyposażenia siedziby/ przy ul. Juliusza Słowackiego 114 w Toruniu.

Treść zarządzenia

 


 

Zarządzenie nr 68/2020

ZARZĄDZENIE NR 68 /20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie zmiany organizacji pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu w warunkach stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.


Zarządzenie nr 67/2020

ZARZĄDZENIE NR 67/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych:
,,Aktywna Mama, aktywny Tata”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4.Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze;
,,Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT;

Treść zarządzenia

 


 

Zarządzenie nr 66/2020

ZARZĄDZENIE NR 66/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie zmiany organizacji pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu w warunkach stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 65/2020

ZARZĄDZENIE NR 65/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro prowadzonym poza przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) i zgodnie z zarządzeniem nr 31/16 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 28 października 2016r.1 w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, którego przedmiotem jest wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach znajdujących się w budynku przy ul. Skłodowskiej 82/84 w Toruniu.

Treść zarządzenia

 


 

Zarządzenie nr 64/2020

ZARZĄDZENIE NR 64/20 DYREKTORA MEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 2 listopada 2020 roku zmieniające w sprawie zmiany organizacji pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu w warunkach stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Treść zarządzenia


 

Zarządzenie nr 63/2020

ZARZĄDZENIE NR 63/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany organizacji pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu w warunkach stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.


Zarządzenie nr 62/2020

ZARZĄDZENIE NR 62/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 20 października 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest świadczenie usług dostępu do obiektów sportowo – rekreacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu projektu „Zdrowi i aktywni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.6 Zdrowy i aktywny region, Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców.

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 61/2020

ZARZĄDZENIE NR 61/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 20 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego według zasad określonych w art.138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego pn.” realizacja usługi świadczenia indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnych Planów Działania) dla 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn.,,Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.Zarządzenie nr 60/2020
ZARZĄDZENIE NR 60/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 19 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu w warunkach stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zarządzenie nr 59/2020
ZARZĄDZENIE NR 59/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 7 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro prowadzonym poza przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) i zgodnie z zarządzeniem nr 31/16 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 28 października 2016r.1 w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, którego przedmiotem jest wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach znajdujących się w budynku przy ul. Skłodowskiej 82/84 w Toruniu.

Zarządzenie nr 58/2020
ZARZĄDZENIE NR 58/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 7 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru ajkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa 7 fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych komputerów przenośnych o przekątnej ekranu 15,6” typu notebook wraz z oprogramowaniem, myszką i torbą do przechowywania.

Zarządzenie nr 57/2020
ZARZĄDZENIE NR 57/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 7 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieogra niczonego , którego przedmiotem jest dostawa, instalacja i konfiguracja 73 fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych komputerów przenośnych o przekątnej ekranu 15,6” typu notebook wraz  z oprogramowaniem, myszką i torbą do przechowywania zwanych da lej „sprzętem komputerowym”, w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID 19 ””, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowane go z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarządzenie nr 56/2020
ZARZĄDZENIE NR 56/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest realizacja programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Treść zarządzenia
Zarządzenie nr 55/2020
ZARZĄDZENIE NR 55/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 września 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych znajdujących się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz powołania komisji skontrowej.

Zarządzenie nr 54/2020
ZARZĄDZENIE NR 54 /20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 23 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Miejskim Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Zarządzenie nr 53/2020
ZARZĄDZENIE NR 53/ 20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 23 września 2020 r. w sprawie powołania komisji socjalnej

Zarządzenie nr 52/2020
ZARZĄDZENIE NR 52/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 10 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne , którego przedmiotem jest świadczenie usługi opieki wytchnieniowejw ramach pobytu całodobowego w placówce zapewniającej całodobową opiekę dla 10 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, maksymalnie do 14 dób dla jednej osoby, finansowanej z e środków Funduszu Solidarnościowego na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa" edycja 2020

Zarządzenie nr 51/2020
ZARZĄDZENIE NR 51/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu którego przedmiotem jest świadczenie usług dostępu do obiektów sportowo – rekreacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu projektu „Zdrowi i aktywni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.6 Zdrowy i aktywny region, Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców.

Zarządzenie nr 50/2020
ZARZĄDZENIE NR 50/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Zarządzenie nr 49/2020
ZARZĄDZENIE NR 49/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu projektu „Wsparcie dzieci u mieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID 19”19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzenie nr 48/2020
ZARZĄDZENIE NR 48/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Zarządzenie nr 47/2020
ZARZĄDZENIE NR 47/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest realizacja programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zarządzenie nr 46/2020
ZARZĄDZENIE NR 46/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ osobami z orzeczeniami równoważnymi finansowanej ze środków Funduszu Solidarnościowego na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa" edycja 2020.

Zarządzenie nr 45/2020
ZARZĄDZENIE NR 45/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest zorganizowanie i świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej), skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi maksymalnie 240 godzin (dla maksymalnie 60 osób), finansowanej ze środków Funduszu Solidarnościowego na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa" edycja 2020.

Zarządzenie nr 44/2020
ZARZĄDZENIE NR 44/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę i montaż wyposażenia poprawiającego ergonomię w środowisku pracy na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektu „Zdrowi i aktywni”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.6. Zdrowy i aktywny region, Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców.

Zarządzenie nr 43/2020
ZARZĄDZENIE NR 43/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 11 sierpnia 2020 roku w  sprawie powołania Komisji w  celu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem  jest świadczenie usług wsparcia w związku z  realizacją  zadania:  Klub  Integracji  Społecznej  w  okresie  od  momentu  podpisania umowy do 20 grudnia 2020 r.

Zarządzenie nr 42/2020
ZARZĄDZENIE NR 42/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 4 sierpnia 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na zapewnienie usługi teleopieki w mieszkaniach wspieranych w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu projektu „Aktywny senior”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Zarządzenie nr 41/2020
ZARZĄDZENIE NR 41/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest świadczenie usług przez animatora zajęć dla dzieci w związku z realizacją zadania: Klub Integracji Społecznej w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2020 r.
Zarządzenie nr 40/2020
ZARZĄDZENIE NR 40/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest świadczenie usług wsparcia w związku z realizacją zadania: Klub Integracji Społecznej w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2020 r.

Zarządzenie nr 39/2020
ZARZĄDZENIE NR 39/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu dokonania wyboru beneficjentów Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.

Zarządzenie nr 38/2020
ZARZĄDZENIE NR 38/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Domu Rodzinnym przy ul. Smoczej 11/13 w Toruniu oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołu spisowego.

Zarządzenie nr 37/2020
ZARZĄDZENIE NR 37/2020 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Zarządzenie nr 36/2020
ZARZĄDZENIE NR 36/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś euro, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentu pod nazwą: „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Torunia na lata 2021-2027” oraz narzędzia on-line służącego do agregowania danych pozyskiwanych od realizatorów zadań wpisujących się w Strategię rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Torunia na lata 2021-2027.

Zarządzenie nr 35/2020

ZARZĄDZENIE NR 35/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania zasad, procedur i wzorów dokumentów umieszczanych na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.


Zarządzenie nr 34/2020

ZARZĄDZENIE NR 34/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 roku dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zarządzenia


 

Zarządzenie nr 33/2020

ZARZĄDZENIE NR 33/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na zapewnienie usługi teleopieki w mieszkaniach wspieranych w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu projektu „Aktywny senior”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.


Zarządzenie nr 32/2020

ZARZĄDZENIE NR 32/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 04 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego według zasad określonych w art.138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, pn. usługa realizacji działań w ramach aktywizacji zawodowej, tj. szkoleń zawodowych, staży zawodowych oraz
pośrednictwa pracy dla 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. ,,Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 2020, O ś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Treść zarządzenia


 

Zarządzenie nr 31/2020

ZARZĄDZENIE NR 31/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku w ramach pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd”, którego realizatorem jest Gmina Miasta Toruń

Treść zarządzenia

Załącznik do zarządzeniaZarządzenie nr 30/2020

ZARZĄDZENIE NR 30/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych i wyposażenia pomieszczenia socjalnego przy ul. Słowackiego 114 w Toruniu.

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 29/2020

ZARZĄDZENIE NR 29/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego według zasad określonych w art.138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień w związku z realizacją zadania: „Wsparcie specjalistyczne rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb, zachowań i dążeń” w wymiarze 400 godzin zegarowych w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2020 r.

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 28/2020

ZARZĄDZENIE NR 28/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego według zasad określonych w art.138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest wykonywanie czynności przez psychoterapeutę i terapeutę w ramach umowy o świadczenie usług realizowane w Dziale Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2020r.

Treść zarządzenia


 

Zarządzenie nr 27/2020

ZARZĄDZENIE NR 27/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący w 2020 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia - Regulamin przyznawania

Zarządzenie nr 26/2020

ZARZĄDZENIE NR 26/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 2 kwietnia 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w warunkach stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 25/2020

ZARZĄDZENIE NR 25/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia możliwości używania samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu na czas trwania epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 24/2020

ZARZĄDZENIE NR 24/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostarczenie i montaż wyposażenia mieszkań wspieranych w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu projektu „Aktywny senior”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.


Zarządzenie nr 23/2020

ZARZĄDZENIE NR 23/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w warunkach stanu epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Treść zarządzenia

 


 

Zarządzenie nr 22/2020

ZARZĄDZENIE NR 22/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych i wyposażenia siedziby przy ul. Słowackiego 118 a/114 w Toruniu.


Zarządzenie nr 21/2020

ZARZĄDZENIE NR 21/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu dokonania wyboru beneficjentów Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.


Zarządzenie nr 20/2020

ZARZĄDZENIE NR 20/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych i wyposażenia siedziby przy ul. Słowackiego 114 w Toruniu.

Treść zarządzenia


 

Zarządzenie nr 19/2020

ZARZĄDZENIE NR 19/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i konfigurację fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektu pod nazwą „Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno Kulturalnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Treść zarządzenia


 

Zarządzenie nr 18/2020

ZARZĄDZENIE NR 18/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych, na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektu „Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno Kulturalnej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

Treść zarządzenia


 

Zarządzenie nr 17/2020

ZARZĄDZENIE NR 17/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego według zasad określonych w art.138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, prowadzonego pn. realizacja usługi świadczenia indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnych Planów Działania) dla 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. ,,Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne w łączenie społeczne w ramach ZIT

Treść zarządzenia


 

Zarządzenie nr 16/2020

ZARZĄDZENIE NR 16/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego według zasad określonych w art.138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, prowadzonego pn. usługa realizacji warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w
związku z realizacją projektu pn. „Toruńskie Centrum Aktywności S połeczno Kulturalnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne
Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 14/20

ZARZĄDZENIE NR 14/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wy boru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś euro , którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja warsztatów z podziałem na 3 części, w ramach projektu „DZIAŁAJ LOKALNIE! aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne
w ramach ZIT.
Treść zarządzenia

 


 

ZARZĄDZENIE NR 13/20

ZARZĄDZENIE NR 13/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w programie „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019 2020
Treść zarządzenia
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w programie 

ZARZĄDZENIE NR 12/20

ZARZĄDZENIE NR 12/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na cztery stanowiska pracownika socjalnego opiekuna mieszkań wspieranych w Projekcie Aktywny senior ” w Dziale Strategii i Programów Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w wymiarze pełnego etatu .

Treść zarządzenia


 

ZARZĄDZENIE NR 11/20

ZARZĄDZENIE NR 11/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Aspirant pracy socjalnej animator w Projekcie Aktywny senior ” w Dziale Strategii i Programów Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w wymiarze pełnego etatu .
Treść zarządzenia


 

ZARZĄDZENIE NR 10/20

ZARZĄDZENIE NR 10/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś euro, prowadzonego według zasady konkurencyjności, którego przedmiotem jest organizacja wydarzenia pn. „Kolorowa ma spódnica, folklor dzisiaj mnie zachwyca!”, w ramach projektu „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Treść zarządzenia

 


ZARZĄDZENIE NR 9/20

 

ZARZĄDZENIE NR 9/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego według zasad określonych w art.138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego pn.”usługa realizacji działań w ramach aktywizacji zawodowej tj. szkoleń zawodowych, staży zawodowych oraz pośrednictwa pracy dla 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. ,,Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT”.

Treść zarządzenia

 


ZARZĄDZENIE NR 8/20

 

ZARZĄDZENIE NR 8/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostarczenie i montaż wyposażenia mieszkań wspieranych w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu projektu „Aktywny senior”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Treść zarządzenia

 


ZARZĄDZENIE NR 7/20

 

ZARZĄDZENIE NR 7/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych i wyposażenia siedziby przy ul. Słowackiego 118 a w Toruniu.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 6/20
ZARZĄDZENIE NR 6/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Pedagoga Terapeuty w Projekcie Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno Kulturalnej ” w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu.
Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 5/20
ZARZĄDZENIE NR 5/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 23 stycznia 2020 roku
w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Aspiranta pracy socjalnej animatora w Projekcie Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno Kulturalnej ” w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu.
Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 4/20
ZARZĄDZENIE NR 4/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 23 stycznia 2020 roku
w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Aspiranta pracy socjalnej animatora w Projekcie Toruńskie Cent rum Aktywności Społecznej ” w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu.

Treść zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 3/20
ZARZĄDZENIE NR 3/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru  najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „usługa - realizacja w roku 2020 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu i dowozu ciepłego posiłku dla klientów niesamodzielnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu”.
Treść zarządzenia
ZARZĄDZENIE NR 2/20
ZARZĄDZENIE NR 2/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „usługa - realizacja w roku 2020 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu i wydawania ciepłego posiłku dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu”.
Treść zarządzenia
ZARZĄDZENIE NR 1/20
ZARZĄDZENIE NR 1/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest wykonywanie czynności przez psychologa w ramach umowy o świadczenie usług (w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu) w wymiarze 125 godzin zegarowych miesięcznie w 2020 roku.

Treść zarządzenia


 

Zmieniony: piątek, 14 maja 2021 13:58  
Statystyki:
Kto jest online: