Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.2611.1.2020 - dostarczenie i montaż wyposażenia mieszkań wspieranych w związku z realizacją projektu „Aktywny Senior” z EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych (2)

Email Drukuj PDF

 

 

Ogłoszenie nr 507467-N-2020 z dnia 2020-01-29 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik 3 do SIWZ - Oświadczenie - spełnianie warunków

Załącznik 4 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik 5 do SIWZ - Ogólne warunki umowy

Załącznik 6 do SIWZ - Oświadczenie klauzula społeczna

Załącznik 7 do SIWZ - Wykaz dostaw

Załącznik 8 do SIWZ - Oświadczenie dot. RODO

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz.1 i unieważnieniu w cz. 2

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: piątek, 16 kwietnia 2021 15:23  
Statystyki:
Kto jest online: