Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.US.2611.1.2020 - usługa realizacji aktywizacji zawodowej dla 16 osób projekt pn. Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej ze środków EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji działań w ramach aktywizacji zawodowej tj. szkoleń zawodowych, staży zawodowych oraz pośrednictwa pracy dla 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

 

Treść ogłoszenia

Warunki zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy RODO

Oświadczenie wykonawcy RODO

Oświadczenie o spełnianiu wymagań związanych z klauzulą społeczną

Projekt istotnych warunków umownych

Załacznik do Projektu istotnych warunków umownych

WZÓR umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

Projekt istotnych warunków umowy o staż

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: poniedziałek, 24 lutego 2020 19:24  
Statystyki:
Kto jest online: