Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.US.2611.2.2020 - usługa realizacji warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w związku z realizacją projektu

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w związku z realizacją projektu pn. „Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno - Kulturalnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Treść ogłoszenia

Warunki zamówienia

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - wykaz osób

Załącznik nr 4 - oswiadczenie o spełnianiu

Załącznik nr 5 - wykaz złożonych dokumentów

Załącznik nr 6 - oświadczenie dot RODO

Załącznik nr 7 - projekt istotnych warunków umownych

Załącznik nr 8 - wzór umowy

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: czwartek, 16 kwietnia 2020 21:23  
Statystyki:
Kto jest online: