Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.US.2611.3.2020 - realizacja usługi świadczenia indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnych Planów Działania) dla 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. ,,Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”

Email Drukuj PDF

Realizacja usługi świadczenia indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnych Planów Działania) dla 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. ,,Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Ogłoszenie o zamówieniu

Warunki zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Wykaz doswiadczenia

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Załącznik nr 6 - Oświadczenie dot. RODO

Załącznik nr 7 - Projekt istotnych warunków umownych

Załącznik nr 8 - Oświadczenie

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: czwartek, 16 kwietnia 2020 19:45  
Statystyki:
Kto jest online: