Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.2611.4.2020 - dostarczenie i montaż wyposażenia mieszkań wspieranych w związku z realizacją projektu „Aktywny Senior” z EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych (3)

Email Drukuj PDF

 

 

Ogłoszenie nr 522180-N-2020 z dnia 2020-03-10 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik 3 do SIWZ - Oświadczenie - spełnianie warunków

Załącznik 4 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik 5 do SIWZ - Ogólne warunki umowy

Załącznik 6 do SIWZ - Oświadczenie klauzula społeczna

Załącznik 7 do SIWZ - Wykaz dostaw

Załącznik 8 do SIWZ - Oświadczenie dot. RODO

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: poniedziałek, 19 kwietnia 2021 13:01  
Statystyki:
Kto jest online: