Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.US.2611.4.2020 - organizacja szkoleń, staży i pośrednictwa pracy w ramach projektu ,,Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej".

Email Drukuj PDF

SP.US.2611.4.2020: Usługa realizacji działań w ramach aktywizacji zawodowej tj. szkoleń zawodowych, staży zawodowych oraz pośrednictwa pracy dla 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. ,,Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Treść ogłoszenia

Warunki zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące RODO

Załącznik nr 2a - Klauzula informacyjna

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu wymagań związanych z klauzulą społeczną

Załącznik nr 4 - Projekt istotnych warunków umownych

Załącznik nr 1 do projektu istotnych warunków umownych

Załącznik nr 5 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 6 - Oświadczenie

Załącznik nr 7 - Projekt istotnych warunków umowy trójstronnych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: środa, 17 czerwca 2020 14:55  
Statystyki:
Kto jest online: