Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

OA.2611.17.2020 - dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w związku z realizacją przez MOPR w Toruniu projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej ...

Email Drukuj PDF

Przetarg nieograniczony nr OA.2611.17.2020, którego przedmiotem jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 ”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Treść ogłoszenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 6 - Ogólne warunki umowne

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II i unieważnienie postępowania w części I i III

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: niedziela, 18 października 2020 20:26  
Statystyki:
Kto jest online: