Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.2611.7.2020 Świadczenie usług dostępu do obiektów sportowo – rekreacyjnych dla pracowników MOPR w Toruniu

Email Drukuj PDF

SP.2611.7.2020 Świadczenie usług dostępu do obiektów sportowo – rekreacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu projektu „Zdrowi i aktywni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.6 Zdrowy i aktywny region, Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 - Ogólne warunki umowy

Załącznik nr 6 - Wykaz usług

Załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące RODO

Załącznik nr 8 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych

Załącznik nr 9 - Lista obiektów

Wyjaśnienie treści zapytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Korekta informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: wtorek, 20 października 2020 19:15  
Statystyki:
Kto jest online: