Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.2611.8.2020 Dostawa i montaż wyposażenia poprawiającego ergonomię w środowisku pracy na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektu „Zdrowi i aktywni”

Email Drukuj PDF

SP.2611.8.2020 Dostawa i montaż wyposażenia poprawiającego ergonomię w środowisku pracy na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektu „Zdrowi i aktywni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.6. Zdrowy i aktywny region, Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców.

Treść ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu wymagań

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 - Ogólne warunki umowy

Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw

Załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące RODO

Informacja z otwarcia ofert

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. II

Informacji o unieważnieniu postępowania w części I

Ogłoszenie  o udzieleniu zamówienia

Zmieniony: środa, 21 października 2020 20:01  
Statystyki:
Kto jest online: