Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.US.2611.5.2020 - realizacja usługi doradztwa zawodowego w ramach projektu pn. ,,Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej”

Email Drukuj PDF

Realizacja usługi świadczenia indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnych Planów Działania) dla 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. ,,Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

Treść ogłoszenia

Warunki zamówienia

Załacznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załacznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załacznik nr 3 - Wykaz doświadczenia

Załacznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu wymogów zwiazanych z klauzulą społeczną

Załacznik nr 5 - Wykaz osób

Załacznik nr 6 - Oświadczenie dot RODO

Załacznik nr 7 - Projekt istotnych warunków umownych

Załacznik nr 8 - Oświadczenie o spełniani wymogów podmiotu

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Zmieniony: niedziela, 08 listopada 2020 17:28  
Statystyki:
Kto jest online: