Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SP.US.2611.6.2020 - szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy dla 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym projekt pn. ,,Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej” EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1

Email Drukuj PDF

SP.US.2611.6.2020 - usługa realizacji działań w ramach aktywizacji zawodowej tj. szkoleń zawodowych, staży zawodowych oraz pośrednictwa pracy dla 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. ,,Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Treść ogłoszenia

Warunki zamówienia

Załacznik - Formularz ofertowy

Załacznik - Oświadczenie dotyczące RODO

Załacznik - Klauzula informacyjna dotycząca RODO

Załacznik - Oświadczenie o spełnianiu wymagań zwiazanych z klauzulą społeczna

Załacznik - Projekt instotnych warunków umownych

Załacznik - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załacznik - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postepowaniu

Załącznik - Wzór umowy trójstronnej

Załącznik numer 1 do umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zmieniony: wtorek, 19 stycznia 2021 09:08  
Statystyki:
Kto jest online: