Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty nabór na partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie GMT reprezentowana przez MOPR w Toruniu, dla realizacji projektu pn. „Aktywnie działamy!”, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne RPO WK-P 2014-2020

Email Drukuj PDF

Zastępca Prezydenta Miasta Torunia w imieniu Prezydenta Miasta Torunia
ogłasza
otwarty nabór na partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, dla wspólnej realizacji projektu pn. „Aktywnie działamy!”, w ramach Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w okresie jego przygotowania i realizacji

Celem Partnerstwa będzie udział w realizacji projektu pn. „Aktywnie działamy!”, w ramach Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w okresie jego przygotowania i realizacji

Projekt powstanie w oparciu o wytyczne zawarte w dokumentacji konkursowej oraz wytycznych w zakresie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Konkurs został ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-393/20 dla Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, Działania 9.2 Włączenie społeczne w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo zakończy się w dniu 29.01.2021 roku.

Naborem na partnera objęte są podmioty wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), które zgodnie ze statutem prowadzą działalność w zakresie pomocy społecznej i wykluczenia społecznego.

Nabór na partnera zostanie przeprowadzony w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818).

Partnerem nie mogą być podmioty wykluczone z możliwości otrzymania dofinansowania (np. na podstawie art. 207 ust. 4 Ustawy o finansach publicznych albo art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz podmioty powiązane w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie włączeń blokowych) (Dz.Urz.UE L 187 z 26.06.2014, str.1).

Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 21 stycznia 2021 roku do godz. 09.00 w zamkniętych i opieczętowanych kopertach z adnotacją: „Otwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Konopnickiej 13/1 (parter), osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. Odpowiedzi na pytania udziela Pani Dagmara Zielińska pod numerem telefonu: 517-039-107 oraz mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu: www.mopr.torun.pl/bip oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu www.mopr.torun.pl w zakładce konkursy-zlecanie zadań.

 

Opis zakresu merytorycznego projektu

Formularz zgłoszeniowy dla Partnera

Zasady działania oraz skład zespołu oceniającego

Wzór oświadczania o bezstronności

Indywidualna karta oceny

Zmieniony: środa, 30 grudnia 2020 23:31  
Statystyki:
Kto jest online: