Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

2021

Email Drukuj PDF

Zarządzenie nr 55/2021

ZARZĄDZENIE NR 55/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia corocznej inwentaryzacji sprzętu przekazanego umową przekazania zawartą pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu, powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołu spisowego w związku z realizacją zadań wynikających z ww. umowy.

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 54/2021

ZARZĄDZENIE NR 54/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na ostatni dzień roku obrotowego, powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołu spisowego

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 52/2021

ZARZĄDZENIE NR 52/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku użytkowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, zlokalizowanego przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 80 E / 80 F.

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 51/2021

ZARZĄDZENIE NR 51/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art.3 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn.zm.) prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. przygotowywanie i wydawanie na terenie Gminy Miasta Toruń około 21 900 ciepłych posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPR

Treść zarządzenia

 


 

Zarządzenie nr 50/2021

ZARZĄDZENIE NR 50/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art.3 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn.zm.) prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. przygotowywanie i wydawanie na terenie Gminy Miasta Toruń około 25 550 ciepłych posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPR Toruń


Zarządzenie nr 49/2021

ZARZĄDZENIE NR 49/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2022 roku dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zarządzenia

 


 

Zarządzenie nr 48/2021

ZARZĄDZENIE NR 48/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania czynności naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.


Zarządzenie nr 47/2021

ZARZĄDZENIE NR 47/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 października 2021 r. w sprawie okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.


Zarządzenie nr 46/2021

ZARZĄDZENIE NR 46/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 października 2021 r. w sprawie okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu. Na  podstawie  § 4 ust. 1 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 113 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu1 zarządzam, co następuje:

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 45/2021

ZARZĄDZENIE NR 45/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 października 2021 roku przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych Na  postawie  §  4  ust.  1  pkt  7  Regulaminu  Organizacyjnego  Miejskiego  Ośrodka Pomocy  Rodzinie  w  Toruniu,  stanowiącego  załącznik  do  zarządzenia  nr  113  Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, art. 4 ust. 3 w zw. z art. 26 ust.4 i art.27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz.217  z późn. zm.)  oraz  § 24  Instrukcji Inwentaryzacyjnej, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 43/21 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z dnia 21 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej zarządza się, co następuje:

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 44/2021

ZARZĄDZENIE NR  44/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 października 2021 r. w sprawie okresowych ocen pracowników socjalnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.  Na podstawie art. 121 b ust. 3 i 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz.U. 2020  poz.  1876  ze  zm.1),  oraz    § 4 ust. 1 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka  Pomocy  Rodzinie  w  Toruniu,  stanowiącego  załącznik  do  zarządzenia  nr  113 Prezydenta  Miasta  Torunia  z  dnia  10  kwietnia  2019 r.  w  sprawie  zatwierdzenia  Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu2 zarządzam, co następuje:

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 43/2021

ZARZĄDZENIE NR 43/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 21 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej Na  podstawie  § 4 ust. 1 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  w  Toruniu,  stanowiącego  załącznik  do  zarządzenia  nr  113  Prezydenta  Miasta Torunia  z  dnia  10  kwietnia  2019r.  w  sprawie  zatwierdzenia  Regulaminu  Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu1 zarządzam, co następuje:


Zarządzenie nr 42/2021

ZARZĄDZENIE NR  42/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 21 października 2021 roku w sprawie powołania  Komisji  oceniającej  wnioski  o  dofinansowanie  ze  środków Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych,  w  komunikowaniu się i technicznych  w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 41/2021

ZARZĄDZENIE NR 41/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 września 2021 roku w  sprawie  powołania Komisji  przetargowej  w  celu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty w postępowaniu  pn. „świadczenie  usług  przez  certyfikowanego  psychoterapeutę uzależnień,  psychoterapeutę  i  terapeutę  w  związku  z  realizacją  zadania  „Wsparcie specjalistyczne  rodzin  i  osób  ze  względu  na  niespójność  celów,  potrzeb,  zachowań i  dążeń”  w  ramach  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2021 rok”.

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 40/2021

ZARZĄDZENIE NR 40/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 września 2021 roku w  sprawie  powołania Komisji  przetargowej  w  celu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty w postępowaniu  pn. „świadczenie  usług  pod  nazwą  Szkoła  Rodzica  w związku z realizacją zadania:  Wsparcie specjalistyczne matek z dziećmi, kobiet w ciąży i osób uwikłanych w problemy uzależnień  i przemocy w rodzinie „Dom dla Matek z Dziećmi i Kobiet w Ciąży” w wymiarze 30 godzin (10 spotkań) w roku 2021.

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 39/2021

ZARZĄDZENIE NR 39/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 września 2021 roku w  sprawie  powołania Komisji  przetargowej  w  celu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty w  postępowaniu  pn.  ”świadczenie  usług  w  zakresie  profilaktyki  i  promocji  zdrowia,  w  związku  z  realizacją  zadania:  "Wsparcie  specjalistyczne  matek  z  dziećmi,  kobiet w ciąży i osób uwikłanych w problemy uzależnień  i przemocy w rodzinie „Dom dla Matek z Dziećmi i Kobiet w Ciąży” w wymiarze 120 godzin w roku 2021”.

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 38/2021

ZARZĄDZENIE NR 38/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 15 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa realizacji działań grupowych i indywidualnych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w związku z realizacją Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzonego w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego”.

Treść zarządzenia


 

Zarządzenie nr 37/2021

ZARZĄDZENIE NR 37/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszych ofert we wszystkich postępowaniach o zamówienie publiczne, realizowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Treść zarządzenia

 


 

Zarządzenie nr 36/2021

ZARZĄDZENIE NR 36/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Zakup wyposażenia budynku mieszkalnego przy ulicy Mickiewicza 57”.

Treść zarządzenia

 


 

Zarządzenie nr 35/2021

ZARZĄDZENIE NR 35 /21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 27 sierpnia 2021r. w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko Asystenta rodziny w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w wymiarze pełnego etatu, na zastępstwo.

Treść zarządzenia

 


 

Zarządzenie nr 34/2021

ZARZĄDZENIE NR 34/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 27 sierpnia 2021r. w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko Aspiranta pracy socjalnej- animatora, w projekcie pn. „Bank Inicjatyw Społecznych” w Dziale Strategii i Programów Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w wymiarze pełnego etatu.

Treść zarządzenia

 


 

Zarządzenie nr 33/2021

ZARZĄDZENIE NR 33 /21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 27 sierpnia 2021 roku uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do weryfikacji zgłoszeń kandydatów na członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Toruniu w celu przedstawienia ich Prezydentowi Miasta Torunia do oceny formalnej i merytorycznej.

Treść zarządzenia

 


 

Zarządzenie nr 32/2021

ZARZĄDZENIE NR 32/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 27 sierpnia 2021r. w sprawie wprowadzenia procedury działań podejmowanych przez asystenta rodziny na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zarządzenia

Procedura

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

 


 

Zarządzenie nr 31/2021

ZARZĄDZENIE NR 31/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, współfinansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Treść zarządzenia

 


 

Zarządzenie nr 30/2021

ZARZĄDZENIE NR 30/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.


Zarządzenie nr 29/2021

ZARZĄDZENIE NR 29/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 3 sierpnia 2021r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 - Tabela wynagrodzeń

 


 

Zarządzenie nr 28/2021

ZARZĄDZENIE NR 28/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 2 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu,
którego przedmiotem jest świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego oraz całodobowego finansowanej ze środków Funduszu Solidarnościowego na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Treść zarządzenia


 

Zarządzenie nr 27/2021

ZARZĄDZENIE NR 27 /21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji do weryfikacji zgłoszeń kandydatów na członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Toruniu w celu przedstawienia ich Prezydentowi Miasta Torunia do oceny formalnej i merytorycznej.

Treść zarządzenia


 

Zarządzenie nr 26/2021

ZARZĄDZENIE NR 26/21DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 tyś. złotych, którego przedmiotem jest przeprowadzenie usługi superwizji dla 20 osób w tym pracowników merytorycznych CISTOR i pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektu „Stokrotkowa Liga – program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Zarządzenie nr 25/2021

ZARZĄDZENIE NR 25/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, współfinansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Treść zarządzenia


 

Zarządzenie nr 24/2021

ZARZĄDZENIE NR 24/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 czerwca 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, całodobowego oraz poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmiz orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa.

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 23/2021

ZARZĄDZENIE NR 23/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych w rodzinnych domach pomocy dla osób starszych.

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 22/2021
ZARZĄDZENIE NR 22/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, całodobowego oraz poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa.

Zarządzenie nr 21/2021
ZARZĄDZENIE NR 21/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych w rodzinnych domach pomocy dla osób starszych.

Zarządzenie nr 20/2021
ZARZĄDZENIE NR 20/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzonym w trybie podstawowym na świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych w rodzinnych domach pomocy dla osób starszych.

Zarządzenie nr 19/2021
ZARZĄDZENIE NR 19/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu:
Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 18/2021
ZARZĄDZENIE NR 18/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Zarządzenie nr 17/2021
ZARZĄDZENIE NR 17/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie nr 16/2021
ZARZĄDZENIE NR 16/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku w ramach pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd”, którego realizatorem jest Gmina Miasta Toruń.
Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 15/2021
ZARZĄDZENIE NR 15/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy dochodów w związku z ponoszeniem odpłatności za pobyt członka rodzin przebywającego w domach pomocy społecznej oraz rodzinnych domach pomocy społecznej.
Treść zarządzenia
Zarządzenie nr 14/2021
ZARZĄDZENIE NR 14/2021 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Zakładowego planu kont Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.
Treść zarządzenia
Zarządzenie nr 13/2021
ZARZĄDZENIE NR 13/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 26 kwietnia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany organizacji pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu w warunkach stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Treść zarządzenia
Zarządzenie nr 12/2021
ZARZĄDZENIE NR 12/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 16 kwietnia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany organizacji pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu w warunkach stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zarządzenie nr 11/2021
ZARZĄDZENIE NR 11/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 9 kwietnia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany organizacji pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu w warunkach stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zarządzenie nr 10/2021
ZARZĄDZENIE NR 10/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie zmiany organizacji pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu w warunkach stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zarządzenie nr 9/2021
ZARZĄDZENIE NR 9/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 roku dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Zarządzenie nr 8/2021
ZARZĄDZENIE NR 8/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący w 2021 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.
Załącznik nr 1 - Regulamin

Zarządzenie nr 7/2021
ZARZĄDZENIE NR 7/20 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia oznaczenia komórek organizacyjnych dla poszczególnych działów, zespołów i stanowisk Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.
Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 6/2021
ZARZĄDZENIE NR 6 /21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 8 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.
Treść zarządzenia

Załącznik nr 1


 

Zarządzenie nr 5/2021

ZARZĄDZENIE NR 5/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie zmiany organizacji pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu w warunkach stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

 


Zarządzenie nr 4/2021

 

ZARZĄDZENIE NR 4/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wybór Instytucji Finansowej świadczącej usługi zarządzania i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (dalej zwanych PPK) dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.).

Treść zarządzenia

 


Zarządzenie nr 3/2021

 

ZARZĄDZENIE NR 3/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany organizacji pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu w warunkach stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia

 


 

Zarządzenie nr 2/2021

ZARZĄDZENIE NR 2/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Zespołu Oceniającego w otwartym naborze na partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, dla wspólnej realizacji projektu pn. „Aktywnie działamy!”, w ramach Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w okresie jego przygotowania i realizacji.

Treść zarządzenia


 

Zarządzenie nr 1/2021

ZARZĄDZENIE NR 1/21 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 07 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektu: ,,Skuteczna aktywizacja – przyszłość rewelacja”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Treść zarządzenia

Zmieniony: wtorek, 04 stycznia 2022 07:26  
Statystyki:
Kto jest online: