Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Trzy Stokrotki - program

Email Drukuj PDF

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

Zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079), w związku z art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), Gmina Miasta Toruń informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego pn. „Trzy Stokrotki - program reintegracji w ramach CIS”, nr projektu: FEKP.08.20-IZ.00-0004/23, nr naboru: FEKP.08.20-IZ.00-068/23, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji włączenia społecznego, Działanie 08.20 Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

Status projektu: wybrany do dofinansowania

Data zawarcia umowy o partnerstwie: 21.05.2024 r.

Planowany okres realizacji: 1.01.2024 r. – 31.03.2025 r.

Partnerzy projektu:

CISTOR SPS (organizacja pozarządowa prowadząca CIS)

Gmina Miasta Toruń (realizatorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu.

Uzasadnienie przyczyn przystąpienia do realizacji projektu:

Gmina Miasta Toruń zadeklarowała wolę przystąpienia w charakterze Partnera do projektu pn. „Trzy Stokrotki - program reintegracji w ramach CIS”, współfinansowanego z Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet FEKP.08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP.08.20 Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci. W latach 2017-2023 Gmina Miasta Toruń realizowała, w partnerstwie z CISTOR SPS projekty o tożsamym charakterze, zakładające realizację reintegracji społecznej i zawodowej w ramach Centrum Integracji Społecznej. Z uwagi na pozytywne rezultaty poprzednich przedsięwzięć, Gmina Miasta Toruń podjęła decyzję o współpracy w działaniach na rzecz podniesienia aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem także w perspektywie finansowej 2021-2027.

W ramach projektu realizowane będą 2 zadania: pierwsze (1) będzie polegało na rozszerzeniu oferty wsparcia dla obecnych - 25 uczestników działań reintegracyjnych w Centrum Integracji Społecznej, drugie (2) na utworzeniu nowych - 8 miejsc zatrudnienia socjalnego.

W ramach 1 uczestnicy zostaną objęci nowymi reintegracyjnymi formami wsparcia, z których do tej pory nie korzystali, będą to nowe zajęcia grupowe, poradnictwo indywidualne, opieka nad osobą zależną, zajęcia integracyjno-socjalizujące. Otrzymają materiały do zajęć teoretycznych i zawodowych, środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej.

W 2 – realizacja działań w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego z nowych uczestników, składającą się z:

- reintegracji społecznej (trening interpersonalny, zajęcia socjoterapeutyczne, gospodarowanie budżetem domowym, profilaktyka uzależnień, szkoła rodzica, warsztaty poszukiwania pracy, warsztaty prawne), indywidualne poradnictwo (m.in. psychologiczne, pedagogiczne, prawne, terapeutyczne) oraz zajęcia integracyjno-socjalizujące;

- reintegracji zawodowej (nabywanie umiejętności zawodowych pod opieką instruktora zawodu, praktyki zawodowe w CIS i u pracodawców, przedsiębiorczość z ekonomią społeczną).

Projekt skierowany jest łącznie do 33 niezatrudnionych mieszkańców miasta Torunia oraz powiatu toruńskiego, zgodnie z art.1 ust.2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Zmieniony: piątek, 31 maja 2024 06:37  
Statystyki:
Kto jest online: