Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Stokrotkowa Aleja - program

Email Drukuj PDF

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

Zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079), w związku z art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), Gmina Miasta Toruń informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego pn. „Stokrotkowa Aleja - program reintegracji w ramach CIS”, nr projektu: FEKP.08.20-IZ.00-0005/23, nr naboru: FEKP.08.20-IZ.00-068/23, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji włączenia społecznego, Działanie 08.20 Aktywne włączenie społeczne, Zakres interwencji 163: Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

Status projektu: wybrany do dofinansowania

Data zawarcia umowy o partnerstwie: 21.05.2024 r.

Planowany okres realizacji: 1.01.2025 r. – 31.12.2027 r.

Partnerzy projektu:

CISTOR SPS (organizacja pozarządowa prowadząca CIS)

Gmina Miasta Toruń (realizatorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia).

Uzasadnienie przyczyn przystąpienia do realizacji projektu:

Gmina Miasta Toruń zadeklarowała wolę przystąpienia w charakterze Partnera do projektu pn. „Stokrotkowa Aleja - program reintegracji w ramach CIS”, współfinansowanego z Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet FEKP.08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP.08.20 Aktywne włączenie społeczne, Zakres Interwencji 163: Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci. W latach 2017-2023 Gmina Miasta Toruń realizowała, w partnerstwie z CISTOR SPS projekty o tożsamym charakterze, zakładające realizację reintegracji społecznej i zawodowej w ramach Centrum Integracji Społecznej. Z uwagi na pozytywne rezultaty poprzednich przedsięwzięć, Gmina Miasta Toruń podjęła decyzję o współpracy w działaniach na rzecz podniesienia aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem także

w perspektywie finansowej 2021-2027. W czasie trwania naboru żadna inna instytucja nie ubiegała się o partnerstwo z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia.

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub

dotkniętych społecznym wykluczeniem. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację programu zatrudnienia socjalnego w istniejącym centrum integracji społecznej (CIS) prowadzonym przez stowarzyszenie (typ 1d), składającego się z:

- reintegracji społecznej - zajęcia grupowe: m.in. Szkoła Rodzica, socjoterapeutyczne,

profilaktyka uzależnień, prawne, informatyczne, grupy wsparcia, indywidualne poradnictwo (m.in. psychologiczne, prawne, zawodowe, terapeutyczne) oraz zajęcia integracyjno-socjalizujące,

- reintegracji zawodowej (nabywanie umiejętności zawodowych pod opieką instruktora zawodu, praktyki zawodowe w CIS i u pracodawców, warsztaty poszukiwania pracy, przedsiębiorczość z elementami ekonomii społecznej), kompetencyjne szkolenia zawodowe.

Główne rezultaty i produkty projektu to: objęcie wsparciem 72 uczestników - w tym 5 długotrwale bezrobotnych, 67 niezatrudnionych, podjęcie zatrudnienia przez min. 12 z nich, poprawa sytuacji społecznej u min. 55 osób, nabycie kompetencji przez min. 14 z nich.

Projekt skierowany jest łącznie do 72 niezatrudnionych mieszkańców miasta Torunia oraz powiatu toruńskiego.

 
Statystyki:
Kto jest online: